คุณประสัณห์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Executive Management Program จาก Ivey School of Business, University of Western Ontario ประเทศแคนาดา และหลักสูตร Leading Professional Services Firms จาก Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณประสัณห์ มีประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 40 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จำกัด ประเทศไทย

 

คุณประสัณห์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการในคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ คุณประสันต์ยังดำรงตำแหน่งในบริษัทต่าง ๆ อาทิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

อายุ

66

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 ปี 1 เดือน

การศึกษา

 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Executive Management Program, Ivey School of Business, University of Western Ontario ประเทศแคนาดา

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Strategy Board Master Class สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Matters and Trends สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง                

2554-2557

อุปนายก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

2554-2557

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

2556-2557

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ASEAN CG Scorecard สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

2556-2558

กรรมการอิสระ บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด

  2555-2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง

 

2557-2560

นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  2557-2560 กรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  2558-2560 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
     

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

 

2559-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 

2560-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

     

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2559-ปัจจุบัน

กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

  2560-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
  2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
  2560-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
  2561-ปัจจุบัน กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
     

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี