คุณประสัณห์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Executive Management Program จาก Ivey School of Business, University of Western Ontario ประเทศแคนาดา และหลักสูตร Leading Professional Services Firms จาก Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณประสัณห์ มีประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 40 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จำกัด ประเทศไทย

 

คุณประสัณห์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการในคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ คุณประสันต์ยังดำรงตำแหน่งในบริษัทต่าง ๆ อาทิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

อายุ

68 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ASEAN Chartered Professional Accountant
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • Executive Management Program, Ivey School of Business, University of Western Ontario ประเทศแคนาดา
 • Leading Professional Services Firms, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Matters and Trends สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Australian Governance Summit 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • National Director Conference 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง     
 • นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 • ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • ประธาน คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 • กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • อนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
 • คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิตกระทรวงการคลัง

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี