คุณประสัณห์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) และได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Executive Management Programme จาก Ivey School of Business, University of Western Ontario ประเทศแคนาดา และหลักสูตร Leading Professional Services Firms จาก Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณประสัณห์ มีประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 35 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จำกัด ประเทศไทย

 

คุณประสัณห์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และปัจจุบัน ยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการในคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

อายุ

66

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 ปี 6 เดือน

การศึกษา

 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Executive Management Program, Ivey School of Business, University of Western Ontario ประเทศแคนาดา

ประวัติการอบรม

 • Leading Professional Services Firms, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Strategy Board Master Class สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Matters and Trends สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง                

2554-2557

อุปนายก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

2554-2557

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

2556-2557

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ASEAN CG Scorecard สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

2556-2558

กรรมการอิสระ บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด

 

2557-2558

อนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

 

2555-2559

นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2556-2559

กรรมการบริหาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2557-2560

นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

2557-2560

กรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

2558-2560

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

 

2559-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 

2560-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2555-ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง

 

2557-ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

2557-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

2557-ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์

 

2558-ปัจจุบัน

กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

2559-ปัจจุบัน

กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

 

2559-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมหิดล

 

2560-ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 

2560-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

2560-ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

2561-ปัจจุบัน

อนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

2561-ปัจจุบัน

กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

 

2561-ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม

 

2561-ปัจจุบัน

คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี