อายุ

72 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 เมษายน 2556

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ASEAN Chartered Professional Accountant
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • Executive Management Program, Ivey School of Business, University of Western Ontario ประเทศแคนาดา
 • Leading Professional Services Firms, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Matters and Trends สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Australian Governance Summit 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • National Director Conference 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
 • Board Nomination and Compensation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Leadership Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • National Director Conference 2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Capital Market Threat Landscape สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership ปี 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย


ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง     
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
 • นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการและนโยบาย
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและประธานกรรมการตรวจสอบ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
 • ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยี บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)


การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี
  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • ประธาน คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • อนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ
  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
  กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรมหาชน
 • คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิตกระทรวงการคลัง
 • ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบัญชี) ในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ประธานกรรมการ บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี