คุณกานต์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และด้านการบริหารจัดการ (Management) จาก Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสำเร็จหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) จาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

คุณกานต์ มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการ Kubota Corporation (ประเทศญี่ปุ่น)

 

ปัจจุบันคุณกานต์ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ เป็นต้น

อายุ

63

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  • กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี 6 เดือน

การศึกษา

  •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  •  M.S. (Engineering), Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
  •  M.S. (Management), Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
  •  Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2549-2558

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

2547-2559

ประธานกรรมการ บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด

 

2558-2559

กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2549-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

2559-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

 

2560-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

 

2560-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

ไม่มี

 

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี