คุณกานต์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และด้านการบริหารจัดการ (Management) จาก Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

คุณกานต์ มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง อาทิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการ Kubota Corporation (ประเทศญี่ปุ่น) นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการทำงานร่วมกับภาครัฐ โดยเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการของหน่วยงานภาครัฐที่มีความสำคัญหลายแห่ง

 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารของธนาคารและกรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารแล้ว คุณกานต์ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่สำคัญ อาทิ กรรมการและประธานที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และยังดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง อาทิ กรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ

อายุ

63

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  • กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี 1 เดือน

การศึกษา

  •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  •  M.S. (Engineering), Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
  •  M.S. (Management), Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
  •  Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2548-2558

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  2556-2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  2556-2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

 

2558-2559

กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

  2557-2561 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  2558-2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
  2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
     

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2549-ปัจจุบัน

กรรมการและประธานที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

2559-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

 

2560-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

 

2560-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

     
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น 2558-ปัจจุบัน หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization
  2558-ปัจจุบัน หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
  2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
  2560-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
  2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ Innovation Hub เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
  2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
     

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี