คุณจักรกฤศฏิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Angelo State University รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

คุณจักรกฤศฏิ์ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่สำคัญ อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ อธิบดีกรมธนารักษ์ กรรมการอำนวยการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ Credit Guarantee and Facility (CGIF) ซึ่งจัดตั้งโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) นอกจากนี้ คุณจักรกฤศฏิ์ ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรเอกชนต่าง ๆ เช่น ประธานคณะกรรมการบริษัท เหมืองแร่โปแตซอาเซียน จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 

ปัจจุบันคุณจักรกฤศฏิ์ ยังดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการคลัง นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อายุ

59

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 พฤศจิกายน 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี 10 เดือน

การศึกษา

 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.B.A., Angelo State University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • Ethical Leadership Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Matters and Trends สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2555-2557

รองปลัด กระทรวงการคลัง

 

2555-2558

ประธานกรรมการ บริษัท เหมืองแร่โปแตซอาเซี่ยน จำกัด (มหาชน)

 

2556-2559

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

 

2558-2559

กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 

2558-2560

อธิบดี กรมธนารักษ์

 

2558-2560

ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

 

2558-2560

กรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

 

2559-2561

กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2546-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

2560-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2557-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ปิ่นทองอินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด

 

2560-ปัจจุบัน

รองปลัด กระทรวงการคลัง

 

2560-ปัจจุบัน

นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

 

2560-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์ แคร์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี