อายุ

64 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ครั้งที่ 1: 25 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 2: 18 มกราคม 2564

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.B.A., Angelo State University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Matters and Trends สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
 • Customer Experience and Value Creation ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์
 • ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • กรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
 • กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์ แคร์ จำกัด
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดทำแผนฟื้นฟู
  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
 • กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)


การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการธรรมมาภิบาล
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
  บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี