คุณจักรกฤศฏิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Angelo State University รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

คุณจักรกฤศฏิ์ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่สำคัญ อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานคณะกรรมการและกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ Credit Guarantee and Facility (CGIF) ซึ่งจัดตั้งโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของธนาคาร คุณจักรกฤศฏิ์ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท เอ็นบีดี เฮลท์ แคร์ จำกัด บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

อายุ

59

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 พฤศจิกายน 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี 6 เดือน

การศึกษา

 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.B.A., Angelo State University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Matters and Trends สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556-2559

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

 

2557-2558

กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

2558-2559

กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 

2558-2560

อธิบดี กรมธนารักษ์

  2558-2560 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

 

2558-2560

กรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  2546-2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2559-2561 กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
  2560-2561 กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2557-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิ่นทองอินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด

 

2560-ปัจจุบัน

รองปลัด กระทรวงการคลัง

 

2560-ปัจจุบัน

นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์ แคร์ จำกัด

  2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี