คุณจักรกฤศฏิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Angelo State University รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณจักรกฤศฏิ์ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่สำคัญ อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ อธิบดีกรมธนารักษ์ กรรมการอำนวยการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ Credit Guarantee and Facility (CGIF) ซึ่งจัดตั้งโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) นอกจากนี้ คุณจักรกฤศฏิ์ ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรเอกชนต่าง ๆ อาทิ กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันคุณจักรกฤศฏิ์ ยังดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อายุ

59

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 พฤศจิกายน 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี 6 เดือน

การศึกษา

 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.B.A., Angelo State University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Matters and Trends สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556-2559

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

 

2557-2558

กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

2558-2559

กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 

2558-2560

อธิบดี กรมธนารักษ์

  2558-2560 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

 

2558-2560

กรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  2546-2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2559-2561 กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
  2560-2561 กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2557-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิ่นทองอินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด

 

2560-ปัจจุบัน

รองปลัด กระทรวงการคลัง

 

2560-ปัจจุบัน

นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์ แคร์ จำกัด

  2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี