คุณอาทิตย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้าน M.B.A. (Finance) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Wharton School, University of Pennsylvania รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

คุณอาทิตย์ ได้เริ่มทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นครั้งแรกในหน่วยงานบริหารการเงิน เมื่อปี พ.ศ. 2537 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2541 ได้ร่วมงานกับบริษัท Cargill Financial Service ในตำแหน่ง Hedge Fund Manager และต่อมาได้ร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยได้ดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็น Managing Director และ Regional Head Capital Markets, South East Asia ก่อนกลับมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2551 ในตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

 

คุณอาทิตย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี พ.ศ. 2559

อายุ

51

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 เมษายน 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี 6 เดือน

การศึกษา

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง สำนักกิจการยุติธรรม
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2552-2558

ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

 

2552-2558

กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

2552-2558

รองประธานกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม

 

2557-2558

กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2558-ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

 

2560-ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

 

2560-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี