อายุ

55 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการเทคโนโลยี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 เมษายน 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 ปี 9 เดือน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง สำนักกิจการยุติธรรม
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
 • Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand


ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
 • ประธานกรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด
 • กรรมการ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยี บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยสิริเมธี
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด
 • กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี