คุณอาทิตย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้าน M.B.A. (Finance) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Wharton School, University of Pennsylvania รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

คุณอาทิตย์ ได้เริ่มทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นครั้งแรกในหน่วยงานบริหารการเงิน เมื่อปี พ.ศ. 2537 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2541 ได้ร่วมงานกับบริษัท Cargill Financial Service ในตำแหน่ง Hedge Fund Manager และต่อมาได้ร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยได้ดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็น Managing Director และ Regional Head Capital Markets, Southeast Asia ก่อนกลับมาร่วมงานกับธนาคารอีกครั้งในปี พ.ศ. 2551 ในตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ในปี พ.ศ. 2558 คุณอาทิตย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหารของธนาคาร และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี พ.ศ. 2559

 

ในปี พ.ศ. 2562 ธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานโดยคุณอาทิตย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร นอกจากนี้ คุณอาทิตย์ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยีของธนาคาร และประธานกรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด

อายุ

51

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการ
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • ประธานกรรมการบริหาร
  • กรรมการกำกับความเสี่ยง
  • กรรมการเทคโนโลยี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 เมษายน 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 ปี 1 เดือน

การศึกษา

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

  • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2552-2558

ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

 

2552-2558

กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  2552-2558 รองประธานกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม

 

2557-2558

กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

  2558-2562 กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
  2561-2562 กรรมการ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
     

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2560-ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

  2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด
  2560-ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยสิริเมธี
  2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด
  2561-ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี