อายุ

49 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการเทคโนโลยี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 สิงหาคม 2565

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

 • Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Statement for Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Six Sigma Black Belt จาก General Electric Company
 • หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอไอเอ เวลเนส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ริช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทรัพย์เดโช จำกัด
 • กรรมการ บริษัท รีเจินแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของ SCB

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี