ดร. ทวีศักดิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกด้าน Electrical Engineering จาก Imperial College, University of London สหราชอาณาจักร

 

ดร. ทวีศักดิ์ มีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งที่สำคัญในภาคราชการหลายแห่ง อาทิ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง ดร. ทวีศักดิ์มีผลงานที่สำคัญจำนวนมาก อาทิ การกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี 2543 (Y2K) การยกร่างและผลักดันนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549) การมีส่วนผลักดันกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ ๆ หลายฉบับ รวมถึงการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อก่อตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ปัจจุบัน นอกจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลของธนาคาร ดร. ทวีศักดิ์ ดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรหลายแห่ง อาทิ ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการและอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทรดสยาม จำกัด

อายุ

67 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการเทคโนโลยี
 • กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 ปี 9 เดือน

การศึกษา

 •  B.Sc. (Electrical Engineering), Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ
 •  Ph.D. (Electrical Engineering), Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม

 • Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Collaboration for the Future of Finance ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • National Director Conference 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ที-เน็ต จำกัด
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทรดสยาม จำกัด
 • กรรมการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
 • กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สมาชิกกลุ่มที่ปรึกษา บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ
 • กรรมการและอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • ประธานอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและความมั่นคง
  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • ประธานคณะกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 • กรรมการอิสระ บริษัท อินโนสเปซ จำกัด
 • ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 ในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี