อายุ

69 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการเทคโนโลยี
 • กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 ปี 9 เดือน

การศึกษา

 • B.Sc. (Electrical Engineering), Imperial College, University of London ประเทศ สหราชอาณาจักร
 • Ph.D. (Electrical Engineering), Imperial College, University of London ประเทศ สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม

 • Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Collaboration for the Future of Finance ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • National Director Conference 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • eFactoring Workshop ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Advanced Management Program (AMP-172) Havard Business School
 • Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • BOT Digital Finance Conference 2022 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ที-เน็ต จำกัด
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรรมการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
 • ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 ในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)


การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กรรมการ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ
 • กรรมการและอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • ประธานอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและความมั่นคง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • ประธานคณะกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 • กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) และกรรมการตรวจสอบ
  บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรรมการ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด


จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี