ดร. ทวีศักดิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกด้าน Electrical Engineering จาก Imperial College, University of London สหราชอาณาจักร

 

ดร. ทวีศักดิ์ มีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งที่สำคัญในภาคราชการหลายแห่ง อาทิ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง ดร. ทวีศักดิ์มีผลงานที่สำคัญจำนวนมาก อาทิ การกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี 2543 (Y2K) การยกร่างและผลักดันนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549) การมีส่วนผลักดันกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ ๆ หลายฉบับ รวมถึงการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อก่อตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ปัจจุบัน นอกจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลของธนาคาร ดร. ทวีศักดิ์ ดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรหลายแห่ง อาทิ ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการและอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทรดสยาม จำกัด

อายุ

65

ตำแหน่งในธนาคาร

 

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการเทคโนโลยี
  • กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี 1 เดือน

การศึกษา

  •  B.Sc. (Electrical Engineering), Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ
  •  Ph.D. (Electrical Engineering), Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม

  • Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Board Matters and Trends สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2553-2559

ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

2545-2560

รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

 

2551-2560

ประธานกรรมการ บริษัท ที-เน็ต จำกัด

 

2558-2560

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

 

2559-2561

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2546-ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

 

2548-ปัจจุบัน

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทรดสยาม จำกัด

 

2559-ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

2559-ปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

2560-ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

2560-ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

 

2560-ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

2560-ปัจจุบัน

สมาชิกกลุ่มที่ปรึกษา บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2561-ปัจจุบัน

อนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี