อายุ

70 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการเทคโนโลยี
 • กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2559

การศึกษา

 • B.Sc. (Electrical Engineering), Imperial College, University of London ประเทศ สหราชอาณาจักร
 • Ph.D. (Electrical Engineering), Imperial College, University of London ประเทศ สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 26/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Security and Technology Risk โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Collaboration for the Future of Finance โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • National Director Conference 2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • e-Factoring Workshop โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Advanced Management Program (AMP-172), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • BOT Digital Finance Conference 2022 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Digital Fraud 101 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • Cyber Resilience Leadership 2023: Mission for Embracing the Future of AI & Cybersecurity โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • Sustainability Executive Master Classes โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ McKinsey & Company
 •  สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับกรรมการบริษัทในภาคตลาดทุน ประจำปี 2567 (Capital Market Cyber Leader 2024 : Trust, Resiliency, Sustainability) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ทำงาน
 • ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • กรรมการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
 • ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 ในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการและอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • ประธานคณะกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
 • กรรมการอิสระ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด


การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ
 • ประธานอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและความมั่นคง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
 • กรรมการ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด
 • กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล


จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี