ดร.พสุ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยี จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.พสุ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทย คาเร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อายุ

50

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการ
  • กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 ตุลาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

-

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • MBA. University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Ph.D. (การจัดการเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

 

ประวัติการอบรม

Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2535-2535

Marketing Trainee บริษัท เบอรี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

 

2547-2554

ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2550-2554

หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2557-2561

กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

2559-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท กรุงไทย คาเร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

 

2561-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2536-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2554-ปัจจุบัน

คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง 

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี