ดร. พสุ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยี จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
 

ดร.พสุ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทย คาเร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยงของธนาคาร ดร.พสุ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด  และกรรมการ บริษัท เดชะรินทร์ (2018) จำกัด

 

อายุ

52 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 ตุลาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี 2 เดือน

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MBA. University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Ph.D. (การจัดการเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Leadership Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
 • สัมมนาด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนระดับชาติ Battle Strategy EPISODE II :
  Don’t Waste a Good Crisis นสพ.ข่าวหุ้น
 • Director Leadership Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
 • คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการสถาบันสอนภาษาเอยูเอ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการอิสระ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เดชะรินทร์ (2018) จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี