ดร.พสุ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยี จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

คุณพสุ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน ดร.พสุ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

อายุ

50

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการกำกับความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 ตุลาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 เดือน

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • MBA. University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Ph.D. (การจัดการเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

ประวัติการอบรม

Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2557-2561

กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

2559-2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
     

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

  2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
     

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2536-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2554-ปัจจุบัน

คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด

 

2562-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและ สรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง 

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี