อายุ

55 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 ตุลาคม 2561

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MBA. University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Ph.D. (การจัดการเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Leadership Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
 • สัมมนาด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนระดับชาติ Battle Strategy EPISODE II :
  Don’t Waste a Good Crisis นสพ.ข่าวหุ้น
 • Director Leadership Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • National Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Capital Market Threat Landscape สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • Advanced Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสถาบันสอนภาษาเอยูเอ
 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง
  บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการอิสระ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เดชะรินทร์ (2018) จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี