อายุ

69 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี 9 เดือน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Catholic University of Leuven ประเทศเบลเยียม
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการอบรม

 • Executive Development Program โดย Kellogg North Western University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Public Director Certification Program โดย Public Director Institute
 • TLCA Leadership Development Program โดย IMD
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • National Director Conference 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • BOT Digital Finance Conference 2022 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership ปี 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • กรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
 • กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ รณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต
  ในคณะกรรมการการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต แห่งสภากาชาดไทย
 • ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
 • กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารทุน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี