ดร. ลักขณา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก Catholic University of Leuven ประเทศเบลเยียม และปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย

 

ดร. ลักขณา มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง อาทิ กรรมการ บริษัท เซเรบอส แปซิฟิค จำกัด กรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด กรรมการ ที่ปรึกษา บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ/ อนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์/ อนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารของธนาคาร ดร. ลักขณา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด กรรมการในบริษัทต่าง ๆ อาทิ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากรีเทล จำกัด กรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และประธานอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรรมการจัดหารายได้ ห้องได้บุญสภากาชาดไทย ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษา บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) และอุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุ

65

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

-

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Catholic University of Leuven ประเทศเบลเยียม
  • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการอบรม

  • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Advanced Audit Committee Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2550-2560

กรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

  2556-2560 กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
  2558-2560 กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  2558-2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
  2558-2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ / อนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ / อนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
     

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

 

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
     
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น 2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
  2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)
  2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
  2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด
  2562-ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
     

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี