ดร. ลักขณา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก Catholic University of Leuven ประเทศเบลเยียม และปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย

 

ดร. ลักขณา มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง อาทิ กรรมการ บริษัท เซเรบอส แปซิฟิค จำกัด กรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด กรรมการ ที่ปรึกษา บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ/ อนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์/ อนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารของธนาคาร ดร. ลักขณา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด กรรมการในบริษัทต่าง ๆ อาทิ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากรีเทล จำกัด กรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และประธานอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรรมการจัดหารายได้ ห้องได้บุญสภากาชาดไทย ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษา บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) และอุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุ

67 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ปี 9 เดือน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Catholic University of Leuven ประเทศเบลเยียม
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการอบรม

 • Executive Development Program โดย Kellogg North Western University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Public Director Certification Program โดย Public Director Institute
 • TLCA Leadership Development Program โดย IMD
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • National Director Conference 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 •  กรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
 • กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และประธานอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 • กรรมการจัดหารายได้ ห้องได้บุญ สภากาชาดไทย
 • ที่ปรึกษา บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
 • กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
 • กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี