อายุ

70 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2562

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Catholic University of Leuven ประเทศเบลเยียม
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการอบรม

 • Executive Development Program, Kellogg Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Public Director Certification Program โดย Public Director Institute
 • TLCA Leadership Development Program โดย IMD
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • National Director Conference 2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Exclusive Workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • BOT Digital Finance Conference 2022 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership ปี 2565 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Digital Fraud 101 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • Sustainability Trends in Business Across Industries โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดทุนไทยและความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดมลภาวะโลก โดยกลุ่มบริษัท สำนักงานอีวาย (EY)

ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการ บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
 • อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต ในคณะกรรมการการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต แห่งสภากาชาดไทย (ชุดที่ 32)
 • ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
 • กรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารทุน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการดำเนินงานในคณะกรรมการจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี