อายุ

70 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • นายกกรรมการ
 • กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

18 เมษายน 2566

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • ที่ปรึกษา บริษัท จุฬาวัฒน จำกัด
 • กรรมการ คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของ SCB

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี