ลักษณะบริการ

ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยดูแลให้บริษัทจัดการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการคำนวณและรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน การรับ-ส่งมอบทรัพย์สินและการชำระราคา การตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สิน การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การแจ้งและติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สิน และดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • มั่นใจได้กับการฝากทรัพย์สินไว้กับธนาคารที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูง และมีระบบการจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสำคัญต่างๆ ที่มีความปลอดภัยสูง
  • ดูแลนโยบายการลงทุน ทรัพย์สินที่ลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ระบุในโครงการจัดการหรือหนังสือชี้ชวน
  • ทวนสอบค่าใช้จ่ายของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการหรือหนังสือชี้ชวน
  • ได้รับการแจ้งข่าวสารที่สำคัญต่างๆ และการติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้รวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
  • ได้รับบริการตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ (Service Level Agreement) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของลูกค้าต่อไป
  • มั่นใจได้กับการให้คำปรึกษา พร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 0 2544 2923, 0 2795 5373, 0 2795 1957, 0 2795 4153

แฟกซ์: 0 2544 7475

อีเมล: corporatetrust_sales@scb.co.th

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ