ลักษณะบริการ

บริการเชื่อมต่อกับระบบ SAP ในส่วนของ Account Payable (AP) และ Account Receivable (AR) โดยธนาคารจัดเตรียม ABAP program เพื่อรองรับทุกธุรกรรมการเงินของบริษัท

บริษัทสมัครใช้บริการ SCB Business Pay หรือ SCB Business Collection รวมทั้งใช้บริการ SCB Business Net

ธนาคารมีทีมพัฒนา ABAP program เพื่อรองรับ Business case (AP/AR) ของบริษัท

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สะดวกและปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล เพราะธนาคารเป็นผู้ดำเนินการพัฒนา ABAP program เอง

ช่วยบริษัทประหยัดต้นทุนการพัฒนา ABAP program รวมถึงช่วยลดระยะเวลา และขั้นตอนดำเนินงาน

รองรับการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ABAP program ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางธุรกิจในอนาคตได้