รายละเอียดบริการ

เป็นบริการเพื่อสนับสนุนให้ผู้ขายสินค้าสามารถขอใช้สินเชื่อหมุนเวียนกับธนาคารได้ในเงื่อนไขพิเศษ โดยที่ผู้ซื้อรายใหญ่ (Buyer/Sponsor) เข้าร่วมใช้บริการ และเป็นผู้คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเพื่อร่วมเป็นคู่สัญญาในการใช้บริการเงินสดทันใจ ไม่ต้องรอรอบบิล (SCB Invoice Financing) กับธนาคารได้ โดยมีกระบวนการดังนี้

 • เมื่อผู้ขายส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อรายใหญ่แล้ว สามารถส่งอินวอยซ์ (invoice) ผ่านผู้ซื้อ พร้อมแจ้งความต้องการขายลดลูกหนี้การค้าเพื่อขอรับเงินสดล่วงหน้ากับธนาคารผ่านระบบ B2P

 • ผู้ขายจะต้องทำสัญญาโอนสิทธิการรับเงินตามใบแจ้งหนี้ (invoice) ให้ธนาคาร และยินยอมให้ผู้ซื้อแจ้งรายการใบแจ้งหนี้ (invoice) ที่ผู้ขายต้องการขายลดกับธนาคาร รวมทั้งผู้ซื้อจะต้องทำข้อตกลงรับทราบการโอนสิทธิและยืนยันชำระเงินแก่ธนาคาร บนรายการใบแจ้งหนี้ (invoice) ดังกล่าวผ่านระบบ B2P หลังจากนั้นธนาคาร จะนำเงินสดเข้าบัญชีผู้ขายแบบไม่มีภาระสินเชื่อ

เงื่อนไขบริการ

 1. ผู้ซื้อรายใหญ่ (Buyer/Sponsor) ต้องเข้าร่วมโครงการกับธนาคาร และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด คือ
  • ผู้ซื้อต้องส่งข้อมูลรายการใบแจ้งหนี้ (invoice) ที่ผู้ขายต้องการขายลดผ่านระบบ B2P
  • ผู้ซื้อมีภาระผูกพันต้องชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ (invoice) ที่ส่งเข้าระบบของธนาคาร โดยไม่มีข้อยกเว้น โดยผู้ซื้อต้องเปิดบัญชี ธนาคาร และยินยอมให้ธนาคาร ตัดเงินจากบัญชีนี้มาชำระหนี้ที่ได้รับซื้อ
 2. ผู้ซื้อและผู้ขายต้องนำส่งใบแจ้งหนี้ (invoice) ที่ต้องการขายลดให้ธนาคารผ่านB2P เป็นต้น
 3. ผู้ขายตกลงยินยอมว่าใบแจ้งหนี้ (invoice) ที่ผู้ซื้อส่งให้ธนาคาร เป็นใบแจ้งหนี้ (invoice) ที่ผู้ขายโอนสิทธิในลูกหนี้การค้าให้กับธนาคาร
 4. จำนวนเงินขายลดสูงสุดเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้ (invoice) (รวม VAT) โดยหักส่วนลด ใบลดหนี้ และ/หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่ผู้ขายมอบให้แก่ผู้ซื้อ (ที่คำนวณเป็นจำนวนเงินได้) ที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ (invoice) ดังกล่าว (ถ้ามี)
 5. ธนาคารไม่มีสิทธิไล่เบี้ยเงินที่โอนเข้าบัญชีผู้ขายในภายหลัง (ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายทำผิดสัญญากับธนาคาร)
 6. สำหรับผู้ใช้งานระบบ B2P ที่ใช้บัญชีรับเงินบนระบบเป็นของ ธนาคารไทยพาณิชย์

จุดเด่นของบริการ

ผู้ขายรับเงินเร็ว

ไม่ต้องรอครบกำหนดชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ (invoice) เพียงแค่ผู้ซื้อยืนยันใบแจ้งหนี้ (invoice) กับธนาคารผ่าน ระบบB2P ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขายภายใน 1 วันทำการ

ง่าย

ไม่ต้องอนุมัติสินเชื่อ สามารถรับเงินค่าสินค้าได้ทันที เพียงแจ้งความประสงค์ดังกล่าวไปยังผู้ซื้อเท่านั้น

ต้นทุนต่ำ

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยราคาพิเศษ

ใช้เอกสารสมัครน้อย

วิธีการใช้ง่าย สะดวกผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

ผู้ขาย (Seller) ผู้ซื้อ (Buyer/Sponsor)
 • รับเงินเร็ว: ได้รับเงินทุนหมุนเวียนหลังการขายสินค้าเร็วขึ้น
 • ลดจำนวนลูกหนี้การค้า: โดยไม่มีภาระสินเชื่อในงบการเงิน
 • สะดวก: เพิ่มช่องทางในการขายลดลูกหนี้
 • ไม่ต้องขออนุมัติวงเงิน และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ลดต้นทุน: ดอกเบี้ยถูกพิเศษ
 • สนับสนุนผู้ขายที่มีความสำคัญ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
 • เพิ่มอำนาจต่อรองกับผู้ขาย
 • เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตั้งแต่การจัดซื้อจนถึงการชำระเงิน

เอกสารประกอบการสมัครบริการ

ผู้ขาย (Seller) ผู้ซื้อ (Buyer/Sponsor)
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรับซื้อหนี้ทางการค้าแบบ Reverse Factoring (MOA)
 • เอกสารประกอบบันทึกข้อตกลงฯ ได้แก่
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • (กรณีมอบอำนาจ) หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 • สัญญาที่เกี่ยวกับการส่งข้อมูลแบบ online และ SCB Supplier Payment
 • สัญญาซื้อขายหนี้ทางการค้าแบบ Reverse Factoring (RPA)
 • เอกสารประกอบสัญญาฯ ได้แก่
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • (กรณีมอบอำนาจ) หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ของธนาคารไทยพาณิชย์

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ