CEO Talk and Guest Speaker

“3 แผลเป็น ที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย คือ 1. พลวัตรทางธุรกิจที่ซบเซา 2. ตลาดแรงงานฟื้นตัวช้า 3. การถดถอยของงบดุลย์ที่ต้องซ่อมแซม”

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)