CEO Talk and Guest Speaker

“เราเอา Engineering มาทำให้เป็นจริง งานไม่สำเร็จบนหน้าจอ งานจะสำเร็จได้ที่สนามหน้างาน”

คุณพรชัย สิทธิยากรณ์
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นันทวัน จำกัด