Untitled Document

สารจากผู้บริหาร โครงการหลักสูตร MISSION X

 

ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงจากวิกฤตโควิด-19 สร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค อันส่งผลกระทบต่อธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวรับมือด้วยการใช้ Digital Transformation นำพาธุรกิจพลิกวิกฤตสู่โอกาสในการสร้าง S-Curve ใหม่ให้เกิดขึ้น

MISSION X จึงเกิดขึ้นด้วยภารกิจหลักเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจไทย ด้วยความร่วมมือระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC มีเป้าหมายสำคัญเพื่อมุ่งเน้นการส่งมอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในรูปแบบที่สามารถนำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้จริงให้แก่กลุ่มผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันจากการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่การผลิตของเศรษฐกิจไทย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบและพัฒนาร่วมกันระหว่าง SCB และ VISTEC ให้เหมาะสมและตอบโจทย์ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีและวิธีการนำไปใช้ในเชิงปฏิบัติ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก CEO ของบริษัทชั้นนำมาแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจของการนำ Transformation มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรให้กับผู้เข้าอบรม ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของหลักสูตรนี้ มิใช่เพียงแค่การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเชิงทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้วางแผนโครงการเพื่อนำไปปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรได้จริง โดยท่านผู้เข้าอบรมสามารถระบุปัญหาทางธุรกิจที่ต้องการพัฒนา คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม และวางกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการนั้น ๆ ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบการประชุมส่วนตัว เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถดำเนิน โครงการที่ท่านเลือกให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

ผมขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมหลักสูตรกับเรา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Mission X จะมีส่วนช่วยจุดประกายมุมมองทางด้านเทคโนโลยี และจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกองค์กรได้สร้างสรรค์นวัตกรรมเปลี่ยนโลกให้เกิดขึ้นในแบบของตนเอง เพื่อตอบสนองเป้าหมายขององค์กร ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งร่วมพัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทางนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศได้ดร. ยรรยง ไทยเจริญ

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation