Untitled Document

สารจากผู้บริหาร

 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คือปัจจัยสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน บทบาทของเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจและวิถีชีวิตทุกคน และกำลังเปลี่ยนผ่านโลกทั้งใบให้กลายเป็นสังคมแห่งดิจิทัลอย่างรวดเร็วและรุนแรง ด้วยเหตุนี้ ภาคธุรกิจซึ่งมีบทบาทต่อสังคมในหลายมิติจึงต้องให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถของทั้งองค์กร และเครือข่ายซัพพลายเชน ให้เท่าทันกับทุกพฤติกรรมอันเป็นปกติใหม่ของลูกค้าในอนาคต

แม้ว่าการเกิด Digital Disruption จะเป็นความท้าทายที่ก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ประกอบการธุรกิจ แต่หากมองอีกนัยหนึ่ง นี่คือโอกาสครั้งใหม่ที่ได้รับเพื่อผลักดันการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับธุรกิจ เพียงเข้าใจในแนวคิดการปรับใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์สูงสุด จากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เป็นปัจจัยผลักดันการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลให้กับองค์กรหลายราย และยังเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของบริษัทที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการได้อย่างถูกต้อง เห็นได้ชัดเจนว่าหากองค์กรสามารถทำความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ และเปิดใจต่อแนวคิดในเชิงนวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศดิจิทัลให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ ก็จะมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวในภาวะวิกฤตได้ดีกว่าองค์กรรูปแบบเดิม

ในนามของธนาคารไทยพาณิชย์ ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฏการณ์ดิจิทัลให้เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ โครงการ MISSION X The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation เป็นความร่วมมือระหว่าง SCB และ VISTEC สนับสนุนให้องค์กรชั้นนำของประเทศไทยร่วมขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อผลักดันระบบเศรษฐกิจประเทศไทยให้แข็งแกร่งต่อไป ผมรู้สึกยินดีที่ได้ทราบว่ามีผู้นำจากบริษัทชั้นนำของไทยให้ความสนใจตอบรับการเข้าร่วมโครงการ MISSION X ผมหวังว่าโครงการนี้จะเป็นเวทีที่ผู้นำขององค์กรต่างๆ ได้มาเปิดมุมมองและแบ่งปันวิสัยทัศน์ระหว่างกัน และได้รับแนวความคิดในเชิงดิจิทัลเพื่อนำไปสร้างคุณค่าให้กับโลกธุรกิจด้วยนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืนคุณกฤษณ์ จันทโนทก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)