Untitled Document

สารจากประธานหลักสูตร MISSION X

 

ดิฉันในฐานะประธานหลักสูตรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่หลักสูตร MISSION X ซึ่งทางธนาคารไทยพาณิชย์จัดขึ้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนมีโอกาสขยายผลและต่อยอดความสำเร็จรุ่นสู่รุ่นถัดไป สำหรับปี 2020 เองก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายของทั่วโลก การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลายเป็น Game Changer ที่เป็นตัวเร่งให้เกิดปรากฏการณ์ Disruption ครั้งใหญ่จากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งสภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์การค้าการลงทุน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ห่วงโซ่การผลิต หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมที่ล้วนเกิดการพลิกผันไปพร้อม ๆ กัน

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่าง ๆ ซึ่งหลายเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มจะคงอยู่และกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอัตราเร่งของทุกภาคส่วนจนกลายเป็นความคุ้นชินและทำให้โลกไซเบอร์เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น การปรับองค์กรให้มีความยืดหยุ่น (Agile) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกจึงเป็นสิ่งที่ผู้นำองค์กรต้องให้ความสำคัญซึ่ง สอดคล้องเป็นอย่างมากกับแนวคิดของ Digital Transformation ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างมียุทธ ศาสตร์เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม

สุดท้ายนี้ ดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า MISSION X จะมีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้ค้นพบแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืนในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) นั่นเองค่ะคุณจรีพร จารุกรสกุล

ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)