แคมเปญพิเศษเพื่อธุรกิจ

SME บัญชีเดียว (Single Account Plus)

ธุรกิจแข็งแรง SME ก้าวหน้า ด้วยสินเชื่อธุรกิจสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่ใช้บัญชีเดียวในการประกอบธุรกิจ

 • เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ให้วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • ลดต้นทุน เพิ่มกำไรด้วยตัวช่วยธุรกิจจาก SCB และพาร์ทเนอร์
สนใจสมัคร


ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Single Account Plus

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล SME ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียวตามนโยบายของภาครัฐ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารตกลงกับผู้สมัครใช้ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศธนาคาร

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และคุณสมบัติของผู้สมัครใช้ผลิตภัณฑ์

ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ด้วย มณี Free Solution สำหรับ SME

โซลูชันที่ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน เพิ่มกำไรได้ครบวงจร ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอน-จ่าย และรับดอกเบี้ยพิเศษจากบัญชีเดินสะพัด

ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ด้วย มณี Free Solution สำหรับ SME

โซลูชันที่ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน เพิ่มกำไรได้ครบวงจร ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอน-จ่าย และรับดอกเบี้ยพิเศษจากบัญชีเดินสะพัด

ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนจ่าย

ฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้

 • ฟรี....โอนเงินต่างธนาคารแบบทันที
 • โอนเงินต่างธนาคารแบบล่วงหน้า 1 วัน
 • โอนเงินต่างธนาคารไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด
 • จ่ายเงินเดือนพนักงานทุกธนาคาร
 • จ่ายบิล ชำระสินค้าและบริการ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรับฝากเช็คข้ามเขต

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด


ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนจ่าย

ฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้

 • ฟรี....โอนเงินต่างธนาคารแบบทันที
 • โอนเงินต่างธนาคารแบบล่วงหน้า 1 วัน
 • โอนเงินต่างธนาคารไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด
 • จ่ายเงินเดือนพนักงานทุกธนาคาร
 • จ่ายบิล ชำระสินค้าและบริการ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรับฝากเช็คข้ามเขต

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

รับดอกเบี้ยพิเศษ สูงสุด 0.60% ต่อปี จากบัญชีเดินสะพัด

** อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 เดือน ของวงเงินฝากต่ำสุดของธนาคารที่ธนาคารจ่ายให้แก่ นิติบุคคลทั่วไป ณ วันที่คำนวณดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายต่อปีมากกว่า 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท และ เมื่อทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

รับดอกเบี้ยพิเศษ สูงสุด 0.35% ต่อปี จากบัญชีเดินสะพัด

เมื่อทำธุรกรรมผ่านบริการอินเตอร์เนตแบงค์กิ้ง สมัครสินเชื่อธุรกิจ หรือประกันชีวิตตามเงื่อนไข และใช้ร่วมกับบัญชีมณีมั่งคั่ง

*ประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

**เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสมัคร

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งในรูปแบบนิติบุคลที่มียอดขายต่อปีมากกว่า 75 จนถึง 500 ล้านบาท และมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 4 ปี สามารถสมัคร SME บัญชีเดียว (Single Account Plus) ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด) ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 4 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

เอกสารประกอบการสมัคร

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งในรูปแบบนิติบุคลที่มียอดขายต่อปีมากกว่า 75 จนถึง 500 ล้านบาท และมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 4 ปี สามารถสมัคร SME บัญชีเดียว (Single Account Plus) ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด) ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 4 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

หมายเหตุ:

 • โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขการรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 สิ้นสุดวันอนุมัติวงเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ:

 • โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขการรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 สิ้นสุดวันอนุมัติวงเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ
  เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญที่คุณสนใจ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ