สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจเติบโต

สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ (SSME) แบบมีหลักประกัน วงเงินรวมสูงสุด 50 ล้านบาท

 • วงเงินรวมสูงสุด

  50 ล้านบาท

 • ผ่อนนานสูงสุด

  30 ปี

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR

  +0.5% ต่อปี*

สนใจสมัคร

สินเชื่อนี้ตอบโจทย์อย่างไร

 • เงินกู้เพื่อธุรกิจใช้เป็นวงเงินหมุนเวียน (OD)หรือ เงินกู้ระยะยาว (Loan) หรือ หนังสือค้ำประกันก็ได้ (LG)
 • เหมาะสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ หรือเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจ หรือเพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการ
 • วงเงินรวมสูงสุด 50 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+0.5% สูงสุด MRR+3.5%ต่อปี*
 • ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้*เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

MRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สนใจสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-65 ปี หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี
 • ธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท
 • มีหลักประกันในการขอสินเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด / ทาวน์เฮาส์ / คอนโดมิเนียม / อาคารพาณิชย์ / อาคารชุด / ที่ดินว่างเปล่า / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (เช่น โกดัง โรงงาน) เป็นต้น โดยหลักประกันต้องปลอดภาระ
  • เงินฝาก

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
4. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
5. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ธนาคารกำหนด

1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
4. หนังสือบริคณห์สนธิ / บัญชีรายขื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
5. งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด
6. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
7. เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี
8. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คำถามที่พบบ่อย

 

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ