แคมเปญพิเศษเพื่อธุรกิจ

โซลูชันเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

 • เพิ่มเงินทุนด้วยสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจขนาดกลาง
 • ประกันความเสียงอัตราแลกเปลี่ยน นำเข้า-ส่งออก
 • หลากหลายตัวช่วยดีๆ ช่วยลดต้นทุน จาก SCB และ พาร์ทเนอร์
สนใจสมัคร

 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

วงเงินสินเชื่อธุรกิจ เพื่อการนำเข้า-ส่งออก ด้วยวงเงินบริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  L/C , วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า  T/R , วงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก  P/C , วงเงินรับซื้อตั๋วส่งออก  EBLC ,
และวงเงินเสริมเพื่อเป็น ทั้งวงเงิน O/D , L/G (กรมศุลกากร)

หรือ วงเงิน Forward Contract สูงสุดไม่เกินวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก  (Trade Finance)

 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

วงเงินสินเชื่อธุรกิจ เพื่อการนำเข้า-ส่งออก ด้วยวงเงินบริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต L/C , วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า T/R , วงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก P/C , วงเงินรับซื้อตั๋วส่งออก EBLC ,
และวงเงินเสริมเพื่อเป็น ทั้งวงเงิน O/D , L/G (กรมศุลกากร)

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

เพิ่มโอกาสสร้างยอดขายด้วยออนไลน์แพลตฟอร์ม

เพราะการเข้าถึงข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ มาค้นหาข้อมูลธุรกิจนำเข้า-ส่งออก บนโลกออนไลน์กับ
แพลตฟอร์มออนไลน์จาก SCB และ พาร์ตเนอร์ของ SCB

พร้อมสมัครหรือยัง?


หากคุณเป็นผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาท จนถึง 500 ล้านบาท และดำเนินธุรกิจและมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 4 ปี สามารถสมัคร “โซลูชันเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

พร้อมสมัครหรือยัง?


หากคุณเป็นผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาท จนถึง 500 ล้านบาท และดำเนินธุรกิจและมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 4 ปี สามารถสมัคร “โซลูชันเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้าที่สามารถตรวจสอบได้อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

หมายเหตุ

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของ
ทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

หมายเหตุ

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ
  เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญที่คุณสนใจ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ