แคมเปญพิเศษเพื่อธุรกิจ

โซลูชันเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

 • เพิ่มเงินทุนด้วยสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจขนาดกลาง
 • ประกันความเสียงอัตราแลกเปลี่ยน นำเข้า-ส่งออก
 • หลากหลายตัวช่วยดีๆ ช่วยลดต้นทุน จาก SCB และ พาร์ทเนอร์
สนใจสมัคร

 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

วงเงินสินเชื่อธุรกิจ เพื่อการนำเข้า-ส่งออก ด้วยวงเงินบริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต L/C, วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า T/R, วงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก P/C, วงเงินรับซื้อตั๋วส่งออก EBLC,
และวงเงินเสริมเพื่อเป็น ทั้งวงเงิน O/DL/G (กรมศุลกากร)

หรือ วงเงิน Forward Contract สูงสุดไม่เกินวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก  (Trade Finance)

 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

วงเงินสินเชื่อธุรกิจ เพื่อการนำเข้า-ส่งออก ด้วยวงเงินบริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต L/C, วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า T/R, วงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก P/C, วงเงินรับซื้อตั๋วส่งออก EBLC,
และวงเงินเสริมเพื่อเป็น ทั้งวงเงิน O/DL/G (กรมศุลกากร)

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด 

สะดวก ปลอดภัย ลดต้นทุน

บริการตัวช่วยธุรกิจจากผลิตภัณฑ์และบริการของ SCB ที่ช่วยบริหารจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน เพิ่มความสะดวก ลดต้นทุนและลดเวลา แบบครบวงจร

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

SCB Payroll Solution

 รับเงินเดือนผ่าน SCB เรื่องดีจะตามมา

SCB Payroll Solution

 รับเงินเดือนผ่าน SCB เรื่องดีจะตามมา

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

เพิ่มโอกาสสร้างยอดขายด้วยออนไลน์แพลตฟอร์ม

เพราะการเข้าถึงข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ มาค้นหาข้อมูลธุรกิจนำเข้า-ส่งออก บนโลกออนไลน์กับ
แพลตฟอร์มออนไลน์จาก SCB และ พาร์ตเนอร์ของ SCB

 

พร้อมสมัครหรือยัง?


หากคุณเป็นผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาท จนถึง 500 ล้านบาท และดำเนินธุรกิจและมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 4 ปี สามารถสมัคร “โซลูชันเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

พร้อมสมัครหรือยัง?


หากคุณเป็นผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาท จนถึง 500 ล้านบาท และดำเนินธุรกิจและมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 4 ปี สามารถสมัคร “โซลูชันเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้าที่สามารถตรวจสอบได้อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

หมายเหตุ

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร 
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของ
ทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

หมายเหตุ

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร 
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ
  เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญที่คุณสนใจ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ