โซลูชันตามประเภทธุรกิจ

โซลูชันแฟรนไชส์ พร้อมขาย

ธุรกิจแฟรนไชส์ ทำได้ง่าย สำเร็จได้จริง ด้วยโซลูชันพร้อมขาย เปิดร้านและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจขนาดกลางด้วยสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์
 • รูดง่าย ขายคล่อง ลดต้นทุน เพิ่มกำไร
 • หลากหลายตัวช่วยดี ๆ จากพาร์ทเนอร์ของ SCB
สนใจสมัคร

รูดง่าย ขายคล่อง ลดต้นทุน เพิ่มกำไร

บริการตัวช่วยธุรกิจจากผลิตภัณฑ์และบริการของ SCB ที่ช่วยบริหารจัดการร้านค้าให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไร และดูแลได้ครอบคลุมทั้งเจ้าของกิจการและพนักงาน แบบครบวงจร


เพิ่มโอกาสสร้างยอดขายด้วยออนไลน์แพลตฟอร์ม

เพราะการเข้าถึงลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ มาทำให้ร้านเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์กับแพลตฟอร์มออนไลน์จาก SCB และ พาร์ตเนอร์ของ SCB

พิเศษ! ลูกค้า SCB สามารถรับสิทธิ Fast Track ขึ้นระบบด่วนได้

 

พร้อมสมัครหรือยัง?

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคลที่มีอายุระหว่างอายุระหว่าง 20 - 65 ปี (สำหรับลูกค้า SCB ปัจจุบันมีอายุไม่เกิน 75 ปี)  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจ มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด สามารถสมัคร “โซลูชั่นแฟรนไชส์ พร้อมขาย” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

พร้อมสมัครหรือยัง?

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคลที่มีอายุระหว่างอายุระหว่าง 20 - 65 ปี (สำหรับลูกค้า SCB ปัจจุบันมีอายุไม่เกิน 75 ปี)  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจ มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด สามารถสมัคร “โซลูชั่นแฟรนไชส์ พร้อมขาย” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน 

 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี) 

 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ

 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น) 

 • เอกสารรับรองการได้สิทธิ์จากแฟรนไชส์

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ

  1. กรรมการผู้จัดการ
  2. ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  3. ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  4. ผู้ค้ำประกันทุกคน
  5. ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  6. เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ

  1. กรรมการผู้จัดการ
  2. ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  3. ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  4. ผู้ค้ำประกันทุกคน
  5. ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  6. เจ้าของหลักประกัน

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)

 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล

 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี

 • เอกสารการเสียภาษี

 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า

 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร

 • เอกสารรับรองการได้สิทธิ์จากแฟรนไชส์

หมายเหตุ:

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

หมายเหตุ:

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ
  เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญที่คุณสนใจ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ