สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

สินเชื่อฟื้นฟู Soft Loan

วงเงินสินเชื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สินเชื่อนี้ตอบโจทย์อย่างไร

เป็นวงเงินสินเชื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

รายละเอียดสินเชื่อฟี้นฟู

ระยะเวลาการผ่อน  : ผ่อนยาวสูงสุด 10 ปี   

อัตราดอกเบี้ย

 • Fixed rate 2% 2 ปีแรก (รัฐโดยกระทรวงการคลังช่วยสนันสนุน 6 เดือนแรก)
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ

การค้ำประกัน

 • บสย. ช่วยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
 • ค่าธรรมเนียม บสย.สูงสุด 1.75% ต่อปี
 • ปรับลดค่าธรรมเนียม บสย. เฉพาะกลุ่ม Micro และ SME ที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบสูง  ทำให้มี ภาระค่าธรรมเนียมรวมของลูกหนี้ 13%

ระยะเวลาโครงการ วันที่ 21 เมษายน 2564 – 21 เมษายน 2566 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร และ วงเงินสินเชื่อที่จะได้รับ

สมัครง่ายๆ เพียงมีคุณสมบัติดังนี้

ลูกค้าเดิมของธนาคาร

 • ลูกหนี้เดิม มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ลบ. (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 )
 • ขอวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อธุรกิจ* หรือสูงสุดไม่เกิน 50 ลบ. แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า แต่ต้องไม่เกิน 150 ลบ. (เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เดิมมีวงเงินสินเชื่อเดิมต่ำ หรือไม่มีวงเงินกับสถาบันการเงิน เช่น ใช้เงินทุนส่วนตัวเป็นหลักมาก่อน)
  * วงเงินที่มีกับธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 หรือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า นับรวมวงเงิน Soft Loan (เดิมที่เคยได้รับตาม พ.ร.ก. ช่วยเหลือปี 2563)

ลูกค้าใหม่ของธนาคาร

 • ลูกหนี้ใหม่ ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ขอวงเงินสินเชื่อได้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท นับรวมทุกวงเงินทุกสถาบันการเงิน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใด (ไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค : วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ วงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อ เว้นแต่เป็นวงเงินสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ใช้ในการประกอบธุรกิจ)
 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ดทะเบียนในประเทศไทย มีสถานประกอบการในประเทศ
 • ณ 31 ธันวาคม 2562 ลูกค้าต้องไม่เป็น NPL
 • ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
 • ไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเงินสินเชื่อมาชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืม

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน
   

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด) ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 4 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ