แคมเปญพิเศษเพื่อธุรกิจ

มณี FREE SOLUTION - SME

 • ช่วยลดต้นทุน เพิ่มกำไร
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียม
 • สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่มียอดขายต่อปีมากกว่า 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
สนใจสมัคร


มณี Free Solution คือ อะไร

โซลูชันที่ช่วย SME เพิ่มกำไร ลดต้นทุน ฟรี! ค่าธรรมเนียม 
เมื่อทำธุรกรรมผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง 
สมัครสินเชื่อธุรกิจ หรือประกันชีวิตตามเงื่อนไข*
และใช้ร่วมกับบัญชีมณีมั่งคั่งมณี Free Solution คือ อะไร

โซลูชันที่ช่วย SME เพิ่มกำไร ลดต้นทุน ฟรี! ค่าธรรมเนียม  เมื่อทำธุรกรรมผ่านบริการ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สมัครสินเชื่อธุรกิจ หรือประกันชีวิตตามเงื่อนไข* และใช้ร่วมกับบัญชีมณีมั่งคั่ง

แคมเปญนี้ดีอย่างไร

ฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้

ฟรี....โอนเงินต่างธนาคารแบบทันที  / โอนเงินต่างธนาคารแบบล่วงหน้า 1 วัน / โอนเงินต่างธนาคารไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด / จ่ายเงินเดือนพนักงานทุกธนาคาร / จ่ายบิล ชำระสินค้าและบริการและ ฟรีค่าธรรมเนียมรับฝากเช็คข้ามเขต

แคมเปญนี้ดีอย่างไร

ฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้

ฟรี....โอนเงินต่างธนาคารแบบทันที  / โอนเงินต่างธนาคารแบบล่วงหน้า 1 วัน / โอนเงินต่างธนาคารไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด
/ จ่ายเงินเดือนพนักงานทุกธนาคาร / จ่ายบิล ชำระสินค้าและบริการและ ฟรีค่าธรรมเนียมรับฝากเช็คข้ามเขต

 พิเศษได้อีก! ให้เงินทุนงอกเงย
รับดอกเบี้ยจากบัญชีเดินสะพัดสูงสุด
 0.60% ต่อปี**
 (จากปกติ 0.375% ต่อปี**)

เมื่อทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดดังนี้

 พิเศษได้อีก! ให้เงินทุนงอกเงย รับดอกเบี้ยจากบัญชีเดินสะพัดสูงสุด 0.35% ต่อปี**

เมื่อทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดดังนี้

 • เมื่อทำธุรกรรมผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

  SCB Business Net SCB Business Anywhere SCB Easy for Business (pls embed link of each detail page)

 • สมัครสินเชื่อธุรกิจ หรือประกันชีวิตตามเงื่อนไข*

  *เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขการสมัคร

รายละเอียดเงื่อนไขของแคมเปญ

สิทธิพิเศษ มณี FREE SOLUTION

 • เมื่อเปิดบัญชีมณีมั่งคั่ง คู่กับบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) หรือโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) เช่น SCB Business Net, SCB Business Anywhere, SCB Easy for Business และเลือกสมัครสินเชื่อธุรกิจ หรือประกันชีวิตตามเงื่อนไข*
 • บริการรับฝากเช็คข้ามเขต ผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ โดยเงินเข้าบัญชีทันทีที่ทราบผลการเรียกเก็บ โดยสามารถตรวจสอบรายการเงินเข้าผ่านบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (İnternet Banking) ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้เช็คได้ตามปกติ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ LMS / Sweep / Real Time Funds Transfer
 • ทำธุรกรรมผ่านบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินภายในประเทศ ข้ามธนาคาร จ่ายบิลไม่จำกัด โอนเงินเดือนพนักงาน โดยเงื่อนไขการทำธุรกรรม และยกเว้นค่าธรรมเนียม เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (İnternet Banking)
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาหรือสิทธิพิเศษต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจจะแจ้งล่วงหน้าได้
 • กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด


*เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจ เพื่อเข้าร่วม มณี Free Solution

 • ลูกค้านิติบุคคล ยอดขายต่อปีมากกว่า 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front End Fee) ขั้นต่ำ 300,000 บาท ต่อบัญชี แต่ทั้งนี้ไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศธนาคารฯ (ประกาศอัตราค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสินเชื่อบุคคลเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ / สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ – Micro Entrepreneurs)
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษ มณี FREE SOLUTION หลังจาก มีการชำระ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front End Fee) สำเร็จ และขอสงวนสิทธิพิเศษดังกล่าว หากลูกค้ามีการยกเลิกวงเงินสินเชื่อธุรกิจ


**เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยพิเศษบัญชีมณีมั่งคั่ง

 • สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายต่อปีมากกว่า 75ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
 • สำหรับบุคคลธรรรมดาสัญชาติไทยและมีถิ่นฐานที่อยู่ในประเทศไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น
 • ลูกค้านำบัญชีเดินสะพัดที่มีอยู่กับธนาคารมาใช้เป็นบัญชีมณีมั่งคั่ง หรือเปิดบัญชีใหม่กับธนาคาร 
 • ไม่มียอดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 • มีแพ็คเกจ 3 แพ็คเกจให้ลูกค้าเลือกตามความเหมาะสมของขนาดทางธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าทุกประเภทสามารถบริหารจัดการเงินในบัญชีได้มีประสิทธิภาพ และรับดอกเบี้ยตามแต่ละแพ็คเกจที่ต้องการได้
 • เงื่อนไขยอดเงินฝากคงเหลือขั้นต่ำที่สุด ที่ต้องคงไว้ในบัญชี ณ สิ้นวันของทุกวัน เพื่อรับดอกเบี้ยพิเศษ บัญชีมณีมั่งคั่ง ดังนี้
 • บัญชีมณีมั่งคั่ง 1 เมื่อยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 5 ล้านบาท รับดอกเบี้ย Fixed 1 เดือน  - 0.15% 
 • บัญชีมณีมั่งคั่ง 2 เมื่อยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 2 ล้านบาท รับดอกเบี้ย Fixed 1 เดือน  - 0.25% 
 • บัญชีมณีมั่งคั่ง 3 เมื่อยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 8 แสนบาท รับดอกเบี้ย Fixed 1 เดือน - 0.30%
 • ดอกเบี้ยรวมเป็นยอดเดียวเข้าบัญชี  ทุกวันสุดท้ายของเดือน
 • อัตราดอกเบี้ย Fixed 1 เดือนเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยประจำเงินฝาก 1 เดือน ของวงเงินฝากต่ำสุดที่ธนาคารจ่ายให้นิติบุคคลทั่วไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
 • กรณียอดเงินในวันใดวันหนึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายให้กับนิติบุคลทั่วไป อัตรา 0.375% ต่อปี ตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 
 • เปิดบัญชีมณีมั่งคั่งได้ที่สาขา SCB ทั่วประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่าน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามความเหมาะสมหรือเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้

เงื่อนไขการสมัคร

รายละเอียดเงื่อนไขของแคมเปญ

เงื่อนไข มณี FREE SOLUTION

 • เงื่อนไขยอดเงินฝากคงเหลือขั้นต่ำที่สุด ที่ต้องคงไว้ในบัญชี ณ สิ้นวันของทุกวัน เพื่อรับดอกเบี้ยพิเศษ บัญชีมณีมั่งคั่ง ดังนี้  คำนวณจากเรต Fixed ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 เปิดบัญชีมณีมั่งคั่งรับดอกเบี้ยพิเศษ
 • บัญชีมณีมั่งคั่ง 1: ยอดเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย Fixed 1 เดือน +0.25%
 • บัญชีมณีมั่งคั่ง 2: ยอดเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย Fixed 1 เดือน +0.20%
 • บัญชีมณีมั่งคั่ง 3: ยอดเงิน 8 แสนบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย Fixed 1 เดือน +0.15%
 • บัญชีมณีมั่งคั่ง 4: ยอดเงิน 1 แสนบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย Fixed 1 เดือน +0.90%
 • เมื่อเปิดบัญชีมณมั่งคั่ง คู่กับบริการอินเตอร์เนตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) หรือโมบาลแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) เช่น SCB Business Net , SCB Business Anywhere ,SCB Easy For Business และเลือกสมัครสินเชื่อธุรกิจ หรือประกันชีวิตตามเงื่อนไข*
 • บริการรับฝากเช็คข้ามเขต ผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ โดยเงินเข้าบัญชีที่ทราบผลการเรียกเก็บ โดยสามารถตรวจสอบรายการเงินเข้าผ่านบริการ อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้เช็คได้ตามปกติ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ LMS / Sweep / Real Time Funds Transfer
 • ทำธุรกรรมผ่านบริการ อินเตอร์เนตแบงค์กิ้ง (Internet Banking) ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินภายในประเทศ ข้ามธนาคาร จ่ายบิลไม่จำกัด โอนเงินเดือนพนักงาน โดยเงื่อนไขการทำธุรกิรรม และยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทาง อินเตอร์เนตแบงค์กิ้ง (Internet Banking)
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาหรือสิทธิพิเศษต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่ละจะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจจะแจ้งล่วงหน้าได้
 • กรณีที่มีข้อพิพากให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

 

เงื่อนไขสินเชื่อ มณี Free Solution

 • ลูกค้านิติบุคคล ยอดขายต่อปีมากกว่า 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า Front End Free ขั้นต่ำ 300,000 บาท ต่อบัญชี แต่ทั้งนี้ไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศธนาคารฯ (ประกาศอัตราค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายต่างๆของสินเชื่อบุคคลเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ / สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ – Micro Entrepreneurs )
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษ มณี Free Solution หลังจาก มีการชำระและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front End Fee) สำเร็จ และขอสงวนสิทธิพิเศษดังหล่าว หากลูกค้ามีการยกเลิกวงเงินสินเชื่อธุรกิจ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 0 2722 2222
 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ
  เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญที่คุณสนใจ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

   

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • สินเชื่อ O/D เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน

  คว้าทุกโอกาสธุรกิจดีๆ แม้ถึงเวลาต้องจ่ายเงินเดือนพนักงาน เพราะมีวงเงินสำรองไว้จ่าย

  อ่านเพิ่มเติม
 • Merchant Payment Solution

  ให้ทุกการรับชำระเงิน ง่ายกว่าที่เคย ครบจบเพื่อธุรกิจ

  อ่านเพิ่มเติม
 • SME Go Green สินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก

  ช่วยลดมลภาวะโลก เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ให้ธุรกิจยั่งยืนไปพร้อมๆกัน

  อ่านเพิ่มเติม
 • สินเชื่อ SCB บัญชีเดียว

  ธุรกิจแข็งแรง SME ก้าวหน้า ให้วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน

  อ่านเพิ่มเติม