สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน

สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท เริ่มธุรกิจเพียง 6 เดือนก็สมัครได้

 • วงเงินสูงสุด

  5 ล้านบาท

 • ผ่อนนานสูงสุด

  6 ปี

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR

  +13.25% ต่อปี*

สนใจสมัคร


สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน 
ตอบโจทย์อย่างไร

 • สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน  เป็นเงินกู้เพื่อธุรกิจระยะยาว (Loan) 
 • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท 
 • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 6 ปี
 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+13.25% สูงสุด MRR+17.25% ต่อปี*
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • รู้ผลอนุมัติไว
   


*เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

MRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ คลิก


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สนใจสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน
 

 • บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-65 ปี หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
 • ดำเนินธุรกิจมาในระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
 • ธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อธุรกิจ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
4. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
5. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ธนาคารกำหนด

1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
4. หนังสือบริคณห์สนธิ / บัญชีรายขื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
5. งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด
6. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
7. เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี
8. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คำถามที่พบบ่อย

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ