สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจ บสย.
ค้ำประกัน 100%

อยากขยายธุรกิจ แต่เงินทุนไม่เพียงพอ และไม่ต้องการใช้หลักทรัพย์ใด ๆ
ค้ำประกัน สามารถทำได้ด้วยสินเชื่อธุรกิจ บสย. ค้ำประกัน 100%

 • วงเงินสูงสุด

  10 ล้านบาท

 • ผ่อนนานสูงสุด

  10 ปี

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR

  +1.75% ต่อปี*

สนใจสมัคร

สินเชื่อนี้ตอบโจทย์อย่างไร

 • เป็นเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจ หรือปรับปรุงสถานประกอบการ
 • วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+1.75% ต่อปี  สูงสุด MRR+3.25 ต่อปี*
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน บสย. ค้ำประกัน 100%
 • ฟรีค่าธรรมเนียม บสย. 2 ปี   (อัตราค่าธรรมเนียมปีละ 1.75%)


*เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

MRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สนใจสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-65 ปี หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท และไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
4. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
5. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ธนาคารกำหนด

1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
4. หนังสือบริคณห์สนธิ / บัญชีรายขื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
5. งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด
6. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
7. เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี
8. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คำถามที่พบบ่อย

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ