แคมเปญพิเศษเพื่อธุรกิจ

สินเชื่อก้าวไกล SME Total Solution 2

 • วงเงินสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 500 ล้านบาท
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 10 ปี
 • ระยะเวลาโครงการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567
สนใจสมัคร

บริการนี้ตอบโจทย์อย่างไร

ให้บริการสินเชื่อธุรกิจทุกประเภท เช่น O/D, P/N, Trade finance, Term Loan, L/G ทุกประเภท ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สนใจสมัคร?

หากคุณเป็น

 • ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท
 • ดำเนินธุรกิจและมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ครอบคลุมทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่ต้องการวงเงินแบบครบวงจร
 • Refinance  กรณีลูกค้าใหม่ชั้นดี มีสิทธิ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สามารถแข่งขันได้

สามารถสมัครแคมเปญนี้ได้โดยเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังนี้

สนใจสมัคร?

หากคุณเป็น

 • ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท
 • ผู้กู้มีอายุ 25-65 ปี
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 5 ปี

สามารถสมัครแคมเปญนี้ได้โดยเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังนี้

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้าที่สามารถตรวจสอบได้อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

หมายเหตุ:

เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ:

หลักประกัน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร ยานพาหนะ และตราสารหนี้ต่างๆ

ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารตกลงกับผู้สมัครใช้ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศธนาคาร

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และคุณสมบัติของผู้สมัครใช้ผลิตภัณฑ์

 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ
  เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญที่คุณสนใจ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • บริหารการเงินเพื่อธุรกิจ

  หลากหลายผลิตภัณฑ์ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

  อ่านเพิ่มเติม
 • มณี Free Solution

  ช่วย SME เพิ่มกำไร ลดต้นทุน ฟรี! ค่าธรรมเนียม

  อ่านเพิ่มเติม