สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

หนังสือค้ำประกัน

(Letter of Guarantee - L/G)

เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจ ด้วยบริการออกหนังสือค้ำประกันให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยื่นประมูลงาน หรือ ติดต่อทำสัญญากับหน่วยราชการ หรือผู้รับประโยชน์อื่นๆ

  สนใจสมัคร

  สินเชื่อนี้ตอบโจทย์อย่างไร

  • บริการออกหนังสือค้ำประกัน ให้แก่ลูกค้า ที่ประสงค์จะยื่นประมูลงาน หรือ ติดต่อ ทำสัญญากับหน่วยราชการ หรือผู้รับประโยชน์อื่นๆ
  • ใช้เป็นหลักประกันในการค้ำประกันสัญญา/ข้อตกลง โดยมีหนังสือค้ำประกันของธนาคารไปวางเป็นประกันแทนการวางหลักประกันแทนหลักทรัพย์อื่น เช่น เงินสด พันธบัตร เป็นต้น
  • รับหนังสือค้ำประกันได้ทุกสาขาธนาคารที่ท่านสะดวกหรือส่งออนไลน์ไปยังผู้รับผลประโยชน์ได้
  • สะดวก ด้วยการขอออกหนังสือค้ำประกันผ่านช่องทางออนไลน์ SCB Easy LG
  • เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจ

  สนใจสมัคร

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีประวัติทางการเงินที่ดี
  • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ขอกู้ (จำนวนปีขึ้นกับประเภทธุรกิจ)

  ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด


  เอกสารประกอบการสมัคร

  • หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • งบการเงินย้อนหลังถึงปัจจุบันที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
  • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  • แจ้งรายละเอียด พร้อมระบุวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการขอวงเงิน

  เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • บริการขอหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee) ผ่านสาขาธนาคาร ภายใน 3 ชั่วโมง
  • วงเงินหนังสือค้ำประกันไม่เกิน 15 ล้านบาท/ฉบับ
  1. ผู้ขอต้องมีวงเงินสินเชื่อสำหรับออกหนังสือค้ำประกันกับธนาคาร ก่อนยื่นคำขอออกหนังสือค้ำประกัน โดยยื่นคำขอตามเงื่อนไขสินเชื่อที่ตกลงไว้กับธนาคาร ณ สาขาที่ผู้ขอมีวงเงินสินเชื่อสำหรับออกหนังสือค้ำประกันกับธนาคาร
  2. ใช้แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันมาตรฐานของธนาคาร หรือใช้แบบฟอร์มภาษาไทยตามที่ธนาคารกำหนด
  3. เวลาในการส่งคำขอและเวลารับหนังสือค้ำประกัน ณ สาขาที่ผู้ขอมีวงเงินสินเชื่อสำหรับออกหนังสือค้ำประกัน
   3..1) ส่งคำขอก่อน 14.00 น. ในวันทำการ สามารถรับหนังสือค้ำประทันได้กายใน 3 ชั่วโมง
   3.2) ส่งคำขอหลัง 14.00 น. ถือว่าเป็นการส่งคำขอในเวลาเปิดทำการของสาขาในวันทำการถัดไป
   3.3) วันทำการ หมายถึง วันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
  4. การดำเนินการกายใน 3 ชั่วโมงของนาคาร นับจากเวลาที่ธนาคารได้รับคำขอที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) จนถึงเวลาที่ธนาคารจัดพิมพ์หนังสือค้ำประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่นับรวมเวลาการตรวจสอบลายมือชื่อและตัวตนผู้ขอในการส่งมอบหนังสือค้ำประกัน และชำาระค่าธรรมเนียมของผู้ขอ
  5. การพิจารณาอนุมัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ขอหรือไม่ก็ได้
  • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

   เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
   ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ