สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

เงินเบิกเกินบัญชี

(Overdraft – O/D) 

เสริมสภาพคล่องในกิจการ ด้วยบริการสินเชื่อ O/D ที่ลูกค้า
สามารถเบิกถอนได้เกินกว่ายอดเงินคงเหลือใน
บัญชีเดินสะพัด ภายในวงเงินที่ธนาคารกำหนด

สนใจสมัคร

สินเชื่อนี้ตอบโจทย์อย่างไร

 

 • บริการสินเชื่อเงินเกินบัญชีที่ลูกค้าสามารถเบิกถอนได้เกินกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีเดินสะพัด ภายในวงเงินที่ธนาคารกำหนด 
 • ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในกิจการ
 • สะดวก เบิกจ่ายได้หลายช่องทาง เช่น เช็ค บัตรเครดิต บัญชีธนาคาร
 • จ่ายเงินให้คู่ค้าได้ตรงเวลา
 • จ่ายดอกเบี้ย เฉพาะยอดเงินที่เบิกเกินบัญชี


สนใจสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • มีประวัติทางการเงินที่ดี
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ขอกู้ (จำนวนปีขึ้นกับประเภทธุรกิจ)

ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด


เอกสารประกอบการสมัคร
 

 1. หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 2. งบการเงินย้อนหลังถึงปัจจุบันที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
 4. เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 5. หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 6. แจ้งรายละเอียด พร้อมระบุ วัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการจะใช้วงเงิน

เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คำถามที่พบบ่อย

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ