สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

(Promissory Note – P/N)

ตั๋วสัญญาใช้แทนเงินพร้อมทั้งเป็นเอกสารประกอบในการกู้ยืม

สนใจสมัคร

สินเชื่อนี้ตอบโจทย์อย่างไร

 • บริการเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้น โดยมีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบในการกู้ยืม ภายใต้วงเงินที่ธนาคารกำหนด
 • เหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป ช่วยเสริมสภาพคล่องธุรกิจ ด้วยเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น
 • ดอกเบี้ยคำนวณตามยอดการเบิกใช้ และระยะเวลาการกู้

สนใจสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประวัติทางการเงินที่ดี
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ขอกู้ (จำนวนปีขึ้นกับประเภทธุรกิจ)

ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด


เอกสารประกอบการสมัคร

 1. หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 2. งบการเงินย้อนหลังถึงปัจจุบันที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
 4. เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 5. หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 6. แจ้งรายละเอียด พร้อมระบุ วัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการจะใช้วงเงิน

เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ