แคมเปญพิเศษเพื่อธุรกิจ

โซลูชันเพื่อธุรกิจรักษ์โลก (SME Go Green)

วงเงินสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการต้นทุน

 • พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนด้วยวิธีการแบบรักษ์โลก
สนใจสมัคร


สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนธุรกิจ (Sustainable financing for SME)


วงเงินสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ต้องการวงเงินเพื่อพัฒนาในด้านการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม จัดการธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการต้นทุน (Efficiency improvement)


วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ต้องการวงเงินเพื่อลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหาร

 

พร้อมสมัครหรือยัง?


สมัครง่ายๆ เพียงมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นเจ้าของธุรกิจทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคลที่เป็นผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ใช้ในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency Improvement) 
  • การขนส่งที่ใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Clean transportation Fleet) 
  • เครื่องมือเพื่อการบำบัดมลพิษ (Pollution Treatment Equipment )
  • ธุรกิจที่มีผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิงถือหุ้นมากกว่า 50% ไม่จำกัดธุรกิจ (Female Entrepreneur in SME Segment)
 • สัญชาติไทย 
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด สามารถสมัคร “สินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

พร้อมสมัครหรือยัง?


สมัครง่ายๆ เพียงมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainable financing for SME)

-เป็นผู้ประกอบธุรกิจ SMEs นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ต้องการวงเงินสินเชื่อเพื่อพัฒนาในด้านการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม จัดการธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

-มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจและธุรกิจมีรายได้ ตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป

-ธุรกิจมียอดขายต่อปี ตั้งแต่ 75-500 ลบ.

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการต้นทุน (Efficiency improvement)

-เป็นผู้ประกอบธุรกิจ SMEs นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ต้องการวงเงินสินเชื่อเพื่อลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหาร

-มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจและธุรกิจมีรายได้ ตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป

-ธุรกิจมียอดขายต่อปี ตั้งแต่ 75-500 ลบ.

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน
 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด) ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 4 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

หมายเหตุ:  

 • โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้
 • เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

หมายเหตุ:  

 • โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้
 • เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ
 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ
  เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญที่คุณสนใจ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ