โซลูชันตามประเภทธุรกิจ

โซลูชันเพื่อธุรกิจรับเหมา ประมูลงานก่อสร้างภาครัฐแบบครบวงจร

 • ให้ช่วงประมูลงานก่อสร้าง อุ่นใจกว่าเดิม ด้วยวงเงินและหนังสือค้ำประกัน (L/G)
 • วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน O/D, P/N
 • รวดเร็ว ทันใจ ง่ายขึ้นด้วย Digital L/G
สนใจสมัคร

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรับเหมาประมูลงานก่อสร้างภาครัฐ


วงเงินและหนังสือค้ำประกัน (L/G) และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ให้การประมูลงานก่อสร้าง รูดง่าย ขายคล่อง

บริการตัวช่วยสำหรับธุรกิจรับเหมา ประมูลงานก่อสร้างและโครงการของภาครัฐ จากผลิตภัณฑ์และบริการของ SCB ที่ช่วยบริหารจัดการธุรกิจ ให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไรและวงเงินค้ำประกันแบบครบวงจร

เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ
ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

พร้อมสมัครหรือยัง?

หากคุณเป็น


- นิติบุคคล จดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศไทย

- ยอดขายปีล่าสุดไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาท หรือ ยอดขายเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาท

- กรณีได้รับการจัดชั้นจากหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ กำหนดขึ้นทะเบียนมาแล้วไม่ตำกว่า 3 ปี

- กรณีไม่มีการจัดชั้นจากหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ กำหนดดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 5 ปี และเคยรับงานของหน่วยงานราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วและมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

- มีผลการประมูลงานและได้งานสม่ำเสมอต่อเนื่องกันกับหน่วยงานราชการมาไม่ต่ำกว่า 3 ปีล่าสุด โดยไม่มีประวัติทิ้งงาน และไม่เคยมีประวัติถูก Claim หนังสือค้ำประกันกับธนาคาร/สถาบันการเงินอื่น

- มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี

พร้อมสมัครหรือยัง?

หากคุณเป็น


- นิติบุคคล จดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศไทย

- ยอดขายปีล่าสุดไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาท หรือ ยอดขายเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาท

- กรณีได้รับการจัดชั้นจากหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ กำหนดขึ้นทะเบียนมาแล้วไม่ตำกว่า 3 ปี

- กรณีไม่มีการจัดชั้นจากหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ กำหนดดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 5 ปี และเคยรับงานของหน่วยงานราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วและมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

- มีผลการประมูลงานและได้งานสม่ำเสมอต่อเนื่องกันกับหน่วยงานราชการมาไม่ต่ำกว่า 3 ปีล่าสุด โดยไม่มีประวัติทิ้งงาน และไม่เคยมีประวัติถูก Claim หนังสือค้ำประกันกับธนาคาร/สถาบันการเงินอื่น

- มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

หมายเหตุ:

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 สิ้นสุดวันอนุมัติวงเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯกำหนด

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

หมายเหตุ:

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 สิ้นสุดวันอนุมัติวงเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯกำหนด

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ
  เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญที่คุณสนใจ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ