โซลูชันตามประเภทธุรกิจ

โซลูชันเพื่อธุรกิจรับเหมาประมูลงานก่อสร้างภาครัฐ

 • ให้ช่วงประมูลอุ่นใจกว่าเดิมด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (O/D, P/N) และวงเงินค้ำประกัน (L/G)
 • รูดง่าย ขายคล่อง ลดต้นทุน เพิ่มกำไร
 • หลากหลายตัวช่วยดีๆ จากพาร์ทเนอร์ของ SCB

โปรโมชั่นสุดพิเศษจากพาร์ทเนอร์ของ SCB


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SCB SME

เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ
ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรับเหมาประมูลงานก่อสร้างภาครัฐ


วงเงินค้ำประกัน (L/G) และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ลดต้นทุน เพิ่มกำไร รูดง่าย ขายคล่อง

บริการตัวช่วยสำหรับธุรกิจรับเหมา ประมูลงานก่อสร้างและโครงการของภาครัฐ จากผลิตภัณฑ์และบริการของ SCB ที่ช่วยบริหารจัดการธุรกิจ ให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไร แบบครบวงจร

พร้อมสมัครหรือยัง?

 

หากคุณเป็น
- ผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท จนถึง 500 ล้านบาท และเป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างรายใหม่หรือรายเก่า โดยต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วและมีส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
- เคยได้รับงานของหน่วยงานราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมีรายได้จากงบสรรพากรเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาท ไม่เคยมีประวัติทิ้งงาน 
- ถ้ากรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล งบการเงินแสดงผลกำไรจากการดำเนินงานล่าสุดอย่างน้อย 2 ใน 3 ปี ในกรณีได้รับการจัดชั้นจากหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานราชการไม่ต่ำกว่า 3 ปี และในกรณีไม่มีการจัดชั้น ต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถสมัคร “โซลูชันเพื่อธุรกิจรับเหมาภาครัฐ” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

พร้อมสมัครหรือยัง?

 

หากคุณเป็น
- ผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท จนถึง 500 ล้านบาท และเป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างรายใหม่หรือรายเก่า โดยต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วและมีส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
- เคยได้รับงานของหน่วยงานราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมีรายได้จากงบสรรพากรเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาท ไม่เคยมีประวัติทิ้งงาน 
- ถ้ากรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล งบการเงินแสดงผลกำไรจากการดำเนินงานล่าสุดอย่างน้อย 2 ใน 3 ปี ในกรณีได้รับการจัดชั้นจากหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานราชการไม่ต่ำกว่า 3 ปี และในกรณีไม่มีการจัดชั้น ต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถสมัคร “โซลูชันเพื่อธุรกิจรับเหมาภาครัฐ” ได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้าที่สามารถตรวจสอบได้อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

หมายเหตุ:

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯกำหนด

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

หมายเหตุ:

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯกำหนด

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด