แคมเปญพิเศษเพื่อธุรกิจ

สินเชื่อ SCB O/D Payroll เพื่อชำระเงินเดือนพนักงานผ่าน SCB Payroll

เสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้ผู้ประกอบการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

สนใจสมัคร

บริการนี้ตอบโจทย์อย่างไร

สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ O/D แก่ผู้ประกอบการสำหรับการจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านระบบ Business Cash Management ของธนาคาร
"เพื่อให้บริหารสภาพคล่องสำหรับการจ่ายเงินเดือนของบริษัทในกรณีฉุกเฉิน"


ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข
และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด


ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

พร้อมสมัครหรือยัง?


หากคุณเป็น

 • ผู้ประกอบการ SME ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายตั้งแต่ 75-500 ล้านบาท
 • กรณีบุคคลธรรมดา อายุต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • ดำเนินธุรกิจและมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ปี

สามารถสมัครแคมเปญนี้ได้โดยเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังนี้

พร้อมสมัครหรือยัง?


หากคุณเป็น

 • ผู้ประกอบการ SME ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายตั้งแต่ 75-500 ล้านบาท
 • กรณีบุคคลธรรมดา อายุต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • ดำเนินธุรกิจและมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ปี

สามารถสมัครแคมเปญนี้ได้โดยเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังนี้

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่น ๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกันและคู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาหรือหลักฐานผลการชำระเงินเดือนพนักงานผ่านช่องทาง Payroll หรือการโอนเงินเพื่อชำระเงินเดือนพนักงาน อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด) ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (มอจ.5) ไม่เกิน 1 เดือน
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาหรือหลักฐานผลการชำระเงินเดือนพนักงานผ่านช่องทาง Payroll หรือการโอนเงินเพื่อชำระเงินเดือนพนักงาน อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

หมายเหตุ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปที่ธนาคารกำหนด
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 สิ้นสุดวันอนุมัติวงเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปที่ธนาคารกำหนด
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 สิ้นสุดวันอนุมัติวงเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ
  เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญที่คุณสนใจ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • บริการจ่ายเงินเดือนพนักงานอัตโนมัติ

  บริการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง หรือผลตอบแทนอื่นๆ เข้าบัญชีพนักงานผ่านธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ แบบอัตโนมัติ

  อ่านเพิ่มเติม
 • มณี Free Solution

  ช่วย SME เพิ่มกำไร ลดต้นทุน ฟรี! ค่าธรรมเนียม

  อ่านเพิ่มเติม