สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

 • วงเงินสูงสุด

  50 ล้านบาท

 • ผ่อนนานสูงสุด

  7 ปี

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR

  -0.5% ต่อปี*

สนใจสมัคร

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ผลิต ผู้ขายและผู้ใช้ ในกิจกรรม ดังต่อไปนี้

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • ป้องกันและควบคุมมลพิษ
 • ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนการผลิตหรือการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือมาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ
 • ผู้ให้บริการหรือเป็นที่ปรึกษาแก่ธุรกิจด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมหรือธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • ผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิง (ถือหุ้นมากกว่า 50%)

*การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
MRR  ณ วันที่ 22 กุมภาพ้นธ์ 2564 เท่ากับ 5.995% ต่อปี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

 

รายละเอียดเพ่ิ่มเติม คลิก

สนใจสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 

 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-65 ปี และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจมากว่าหรือเท่ากับ 3 ปี
 • ประเภทธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • หลักประกันอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ทาวน์เฮ้าส์/คอนโดมิเนียม/อาคารพาณิชย์/อาคารชุด/ที่ดินว่างเปล่า/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (เช่น โกดัง โรงงาน) เป็นต้น
 • หลักประกันต้องปลอดภาระ
 • เงินฝาก
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส )
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามีการดำเนินการดังกล่าว)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
4. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
5. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามีการดำเนินการดังกล่าว)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
4. หนังสือบริคณห์สนธิ / บัญชีรายขื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
5. งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด
6. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
7. เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี
8. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราช่วยค้นหาโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้