แคมเปญพิเศษเพื่อธุรกิจ

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระตรงแก่ Supplier

หมดกังวลเรื่องการบริหารสภาพคล่อง ด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระเงินตรงไปยังคู่ค้า สะดวกรวดเร็วสามารถเลือกช่องทางการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

สนใจสมัคร

 บริการนี้ตอบโจทย์อย่างไร

 ให้บริการวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระเงินตรงไปยังคู่ค้าตามที่ระบุไว้กับธนาคาร โดยลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้เหมาะกับความต้องการ
จะใช้เป็น สินเชื่อเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) หรือสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) 


ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด


หลักประกัน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ หรือ เงินฝาก หรือ พันธบัตรรัฐบาล
ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารตกลงกับผู้สมัครใช้ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศธนาคาร

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และคุณสมบัติของผู้สมัครใช้ผลิตภัณฑ์ 

พร้อมสมัครหรือยัง?


หากคุณเป็นผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท / ดำเนินธุรกิจและมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี  สามารถสมัครแคมเปญนี้ได้โดยเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังนี้

พร้อมสมัครหรือยัง?


หากคุณเป็น

 • เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ และมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ถึง 500 ล้านบาท
 • มีอายุ 25-65 ปี
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ปี

สามารถสมัครแคมเปญนี้ได้โดยเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน

 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)

 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ

 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน

 • ·หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด) ไม่เกิน 1 เดือน

 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 1 เดือน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 4 ปี

 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร 

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด  

 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 สิ้นสุดวันอนุมัติวงเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด  

 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 สิ้นสุดวันอนุมัติวงเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2566

 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ
  เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญที่คุณสนใจ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

   

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • บริหารการเงินเพื่อธุรกิจ

  หลากหลายผลิตภัณฑ์ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

  อ่านเพิ่มเติม
 • มณี Free Solution

  ช่วย SME เพิ่มกำไร ลดต้นทุน ฟรี! ค่าธรรมเนียม

  อ่านเพิ่มเติม