แนวคิดของโครงการ

 

       SMEs ต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก และเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงก่อนธุรกิจอื่น จึงต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ธุรกิจอยู่รอด เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability)

       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึง “ความสำคัญ” ของการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจกับการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ที่เข้ามามีบทบาทกับการทำธุรกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค การจัดซื้อของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมทั้งนักลงทุนที่เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่อง Sustainability และใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การจะก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน ใช้เวลาประสบความสำเร็จน้อยลง และมีประสิทธิภาพนั้น สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ทำมาก่อน คอยช่วยเหลือ สนับสนุนแนะนำวิธีการ และพร้อมจะจับมือไปด้วยกัน เพื่อให้รอดพ้นจากเหตุการณ์และวิกฤติต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

       ธนาคาร จึงจัดโครงการ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ SCB SME Mentor รุ่นที่ 4 โดยในรุ่นนี้จะรับสมัครนักธุรกิจที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ เรื่องการสร้างความยั่งยืนในธุรกิจ และใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ เรื่องการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน ในฐานะเป็น SCB SME Mentor และเป็น Brand Advocate ของธนาคาร ให้แก่นักธุรกิจ SMEs รายอื่นๆ  ให้นำมาปรับใช้ ช่วยลดความเสี่ยง ลดเวลาการลองผิดลองถูก และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ SMEs ในระยะยาว ผ่านการเป็นที่ปรึกษา และโครงการต่าง ๆ ของธนาคาร 

แนวคิดของโครงการ       SMEs ต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก และเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงก่อนธุรกิจอื่น จึงต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ธุรกิจอยู่รอด เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability)

       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึง “ความสำคัญ” ของการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจกับการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ที่เข้ามามีบทบาทกับการทำธุรกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค การจัดซื้อของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมทั้งนักลงทุนที่เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่อง Sustainability และใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การจะก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน ใช้เวลาประสบความสำเร็จน้อยลง และมีประสิทธิภาพนั้น สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ทำมาก่อน คอยช่วยเหลือ สนับสนุนแนะนำวิธีการ และพร้อมจะจับมือไปด้วยกัน เพื่อให้รอดพ้นจากเหตุการณ์และวิกฤติต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

       ธนาคาร จึงจัดโครงการ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ   SCB SME Mentor รุ่นที่ 4  โดยในรุ่นนี้จะรับสมัครนักธุรกิจที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ เรื่องการสร้างความยั่งยืนในธุรกิจ และใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ เรื่องการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน ในฐานะเป็น SCB SME Mentor และเป็น Brand Advocate ของธนาคาร ให้แก่นักธุรกิจ SMEs รายอื่นๆ  ให้นำมาปรับใช้ ช่วยลดความเสี่ยง ลดเวลาการลองผิดลองถูก และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ SMEs ในระยะยาว ผ่านการเป็นที่ปรึกษา และโครงการต่าง ๆ ของธนาคาร 

วัตถุประสงค์โครงการ

 

 1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญและดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) โดยสอดคล้องกับหลักการ ESG (Environment, Social, Governance) ให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริม Ecosystem ของผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้มแข็งมากขึ้น
 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม จากที่ปรึกษาธุรกิจ SCB Mentor และจากการให้ความรู้ผ่านโครงการต่างๆ ของทางธนาคาร
 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์อย่างยั่งยืนในการปรับปรุงและดำเนินธุรกิจ ให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการองค์กรที่ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญและดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) โดยสอดคล้องกับหลักการ ESG (Environment, Social, Governance) ให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริม Ecosystem ของผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้มแข็งมากขึ้น
 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม จากที่ปรึกษาธุรกิจ SCB Mentor และจากการให้ความรู้ผ่านโครงการต่างๆ ของทางธนาคาร
 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์อย่างยั่งยืนในการปรับปรุงและดำเนินธุรกิจ ให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการองค์กรที่ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร SCB Mentor รุ่นที่ 4

รับจำนวนจำกัด ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

 1. เจ้าของธุรกิจหรือทายาทธุรกิจ อายุตั้งแต่ 30 - 55 ปี
 2. ธุรกิจมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ลบ. แต่ไม่เกิน 500 ลบ.
 3. มีประสบการณ์การบริหารธุรกิจ และมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้ธุรกิจเติบโต
 4. ธุรกิจมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ลบ. แต่ไม่เกิน 500 ลบ.
 5. สามารถให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ มีความเต็มใจที่จะแบ่งปันทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ พร้อมมีทัศนคติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร SCB Mentor รุ่นที่ 4

รับจำนวนจำกัด ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

 1. เจ้าของธุรกิจหรือทายาทธุรกิจ อายุตั้งแต่ 30 - 55 ปี
 2. ธุรกิจมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ลบ. แต่ไม่เกิน 500 ลบ.
 3. มีประสบการณ์การบริหารธุรกิจ และมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้ธุรกิจเติบโต
 4. ธุรกิจมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ลบ. แต่ไม่เกิน 500 ลบ.
 5. สามารถให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ มีความเต็มใจที่จะแบ่งปันทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ พร้อมมีทัศนคติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ


วิธีการสมัคร

 1. กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่  17 มกราคม 2567 – 17 กุมภาพันธ์ 2567
 2. กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิก
 3. ประกาศผลทางอีเมลของผู้สมัคร  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 4. ** หมายเหตุ **
 5. -  ข้อมูลบริษัทต่างๆ ทางธนาคารจะนำผลไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้นและเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด
 6. - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
 7. - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขาร


วิธีการสมัคร

 1. กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2567 – 17 กุมภาพันธ์ 2567
 2. กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิก
 3. ประกาศผลทางอีเมลของผู้สมัคร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

** หมายเหตุ **

-  ข้อมูลบริษัทต่างๆ ทางธนาคารจะนำผลไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้นและเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน SME Academy

คุณนภัสมน ยศไกร โทร. 09-1786-9706

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน SME Academy

คุณนภัสมน ยศไกร โทร. 09-1786-9706

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

ไทยพาณิชย์ จับมือ NIA จัดหลักสูตรติวเข้มเสริมแกร่งเชิงธุรกิจให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีไทย ปูพรมเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเอสเอ็มอี สร้างระบบนิเวศน์แบบวิน-วิน

พิธีเปิดโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ China Town

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ China Town

พิธีเปิดโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ Hotel Game Changer

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ Hotel Game Changer

เรียนรู้จากสถานที่จริงในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ Hotel Game Changer

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • เชื่อมต่อจุดเล็กๆ สู่ความสำเร็จของนักธุรกิจรุ่นใหม่ไปกับ The Dots China Town

  งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีใจพร้อมทำธุรกิจของตนเองและครอบครัวให้ประสบความสำเร็จภายใต้ความกดดันและการแข่งขันที่สูงของตลาดต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน

  อ่านเพิ่มเติม