บัญชีเงินฝาก (Deposit)

บัญชีเงินฝาก
มณีมั่งคั่ง 4 sSME

เพิ่มกำไรให้ธุรกิจงอกเงย กับบัญชีเดินสะพัดที่ให้ดอกเบี้ยสูงเสมือนฝากประจำ 
(สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดรายได้รวมไม่เกิน 75 ล้านบาทต่อปี )

บัญชีนี้ตอบโจทย์อย่างไร

 • เป็นบริการบัญชีเงินฝากเดินสะพัดที่ให้ดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษสูงเสมือนบัญชีเงินฝากประจำ เมื่อมียอดคงเหลือทุกสิ้นวันตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ได้รับดอกเบี้ยจากเงินคงเหลือ – โดยไม่ต้องย้ายเงินมาฝากในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำ
 • เงินคงเหลือต่อเนื่อง 1 เดือนได้รับดอกเบี้ยเสมือนเงินฝากประจำอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

   
ยอดเงินฝากคงเหลือขั้นต่ำ
ณ สิ้นวันของทุกวันบัญชีเงินฝากมณีมั่งคั่ง 4
 
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี)
กรณีเงินคงเหลือเป็นไปตามเงื่อนไข*
100,000 บาท

1%

(Fixed 1 เดือน** + 0.90%)กรณียอดเงินในวันใดวันหนึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด รับดอกเบี้ยออมทรัพย์แบบมีสมุดคู่ฝาก สำหรับนิติบุคคลทั่วไป
*เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
** อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 เดือน ของวงเงินฝากต่ำสุดของธนาคารที่ธนาคารจ่ายให้แก่นิติบุคคลทั่วไป ณ วันที่ีคำนวณดอกเบี้ย

ประโยชน์อื่นๆที่ได้รับ


 • สามารถสั่งจ่ายหรือถอนเงินด้วยเช็คได้
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft)  สามารถเบิกใช้วงเงินจากบัญชีเงินฝากเดินสะพัดได้
 • ธนาคารจะจัดส่ง Statement แจ้งรายการเคลื่อนไหวบัญชีให้ทุก ๆ 6 เดือน โดยจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวบัญชี ธนาคารจะไม่ทำการจัดส่ง Statement สำหรับรอบการจัดส่งนั้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาในการจัดส่ง Statement เป็น 1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ก็ได้ หรือ กรณีใช้บริการ SCB Business Anywhere สามารถตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์ www.scbbusiness.com หรือ กรณีใช้บริการ SCB Business Net สามารถตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์ www.scbbusinessnet.com หรือ SCB Easy Application
 • สะดวก – ลดเวลาการบริหารจัดการด้านการเงิน
   

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 

 1. บัญชีมณีมั่งคั่ง 4 สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดรายได้รวมไม่เกิน 75 ล้านบาทต่อปี
 2. สำหรับผู้ฝากที่เลือก บัญชีมณีมั่งคั่ง 4 จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติ ไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มียอดรายได้รวมไม่เกิน 75,000,000 บาท ต่อปี โดยการคำนวณรายได้รวมต่อปี เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยการพิจารณาดังกล่าวเป็นดุลพินิจของธนาคารแต่ฝ่ายเดียว
 3. ผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีเดินสะพัดกับ ธนาคารเป็นบัญชีใหม่เท่านั้น

เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คำถามที่พบบ่อย

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ