สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจร้านทอง

วงเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงขยายกิจการ หรือ refinance ในธุรกิจร้านทอง

 • วงเงินสูงสุด

  50 ล้านบาท

 • ผ่อนนานสูงสุด

  7 ปี

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR

  +0.5% ต่อปี*

สินเชื่อนี้ตอบโจทย์อย่างไร
 

สินเชื่อธุรกิจสำหรับเจ้าของกิจการหรือนิติบุคคล แบบใช้หลักประกัน สำหรับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจร้านทอง โดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อใช้ในธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงขยายกิจการ หรือ refinance

 • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท  
 • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+0.5% ต่อปี* 

*การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดMRR ณ วันที่ 22 ก.พ. 2564 เท่ากับ 5.995% ต่อปีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกคุณสมบัติผู้สมัคร
 

 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-65 ปี และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านทอง ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • ผู้บริหาร หรือบุคคลในครอบครัว ต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจร้านทองมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • กรณีผู้กู้ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านทอง ต้องมีบุคคลในครอบครัวที่มีประสบการณ์ตรงไม่ต่ำกว่า 10 ปี มาค้ำประกันเต็มจำนวน
 • หลักประกันอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ทาวน์เฮ้าส์/คอนโดมิเนียม/อาคารพาณิชย์/อาคารชุด/ที่ดินว่างเปล่า/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (เช่น โกดัง โรงงาน) เป็นต้น
 • หลักประกันต้องปลอดภาระ
 • หลักประกันเงินฝาก
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
 2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
 4. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 5. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด


นิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
 2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
 4. หนังสือบริคณห์สนธิ / บัญชีรายขื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
 5. งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด
 6. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 7. เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี
 8. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด


เอกสารประกอบการสมัครเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราช่วยค้นหาโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้