สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจใหม่

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นสินเชื่อหมุนเวียนหรือเงินกู้ระยะยาวสำหรับเริ่มต้นธุรกิจใหม่
แม้เพียง 6 เดือนก็ขอสมัครได้ โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • วงเงินสูงสุด

  10 ล้านบาท

 • ผ่อนนานสูงสุด

  10 ปี

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR

  +2% ต่อปี*

สนใจสมัคร

สินเชื่อ SME สำหรับเริ่มต้นธุรกิจตอบโจทย์อย่างไร

 • ใช้เป็นวงเงินหมุนเวียน (OD) หรือ เงินกู้ระยะยาวก็ได้ (Loan)
 • เป็นสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ ดำเนินธุรกิจมาแล้วขั้นต่ำเพียง 6 เดือนก็ขอกู้ได้
 • วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+2% สูงสุด MRR+4.00%.ต่อปี*
 • ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้


*เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

MRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สนใจสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-65 ปี หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ดำเนินธุรกิจมาในระยะเวลา 6 เดือน แต่ไม่ถึง 3 ปี
 • ธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท
 • มีหลักประกันในการขอสินเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด / ทาวน์เฮาส์ / คอนโดมิเนียม / อาคารพาณิชย์ / อาคารชุด / ที่ดินว่างเปล่า / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (เช่น โกดัง โรงงาน) เป็นต้น โดยหลักประกันต้องปลอดภาระ
  • เงินฝาก
  • สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมกับหลักประกันได้

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส )
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามีการดำเนินการดังกล่าว)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
4. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
5. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามีการดำเนินการดังกล่าว)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
4. หนังสือบริคณห์สนธิ / บัญชีรายขื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
5. งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด
6. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
7. เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี
8. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คำถามที่พบบ่อย

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ