เกี่ยวกับกิจกรรมนี้

เกี่ยวกับกิจกรรมนี้

ลุ้นทริปฮ่องกงสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมมูลค่า 1,500,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคล ที่มียอดขายปี 2566 ไม่เกิน 75,000,000 บาท และใช้บริการ SCB Transaction Banking (Business Anywhere)

 

เมื่อผู้ประกอบการนิติบุคคลมียอดธุรกรรมจากการใช้บริการเงินโอนต่างประเทศสะสมครบทุก 10,000 USD/เดือน (หรือเทียบเท่า) รับสิทธิลุ้นรางวัล 1 สิทธิ พิเศษสำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าใหม่ (ผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ขอใช้บริการ SCB Transaction Banking (Business Anywhere) ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือใช้บริการ Outward Remittance (บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก) และ/หรือบริการ Inward Remittance (บริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้า) ครั้งแรกในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย) รับสิทธิลุ้นรางวัล 2 เท่า (จำกัด 10 สิทธิ/นิติบุคคล/เดือน)

ลุ้นทริปฮ่องกงสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมมูลค่า 1,500,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคล ที่มียอดขายปี 2566 ไม่เกิน 75,000,000 บาท และใช้บริการ SCB Transaction Banking (Business Anywhere)

 

เมื่อผู้ประกอบการนิติบุคคลมียอดธุรกรรมจากการใช้บริการเงินโอนต่างประเทศสะสมครบทุก 10,000 USD/เดือน (หรือเทียบเท่า) รับสิทธิลุ้นรางวัล 1 สิทธิ พิเศษสำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าใหม่ (ผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ขอใช้บริการ SCB Transaction Banking (Business Anywhere) ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือใช้บริการ Outward Remittance (บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก) และ/หรือบริการ Inward Remittance (บริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้า) ครั้งแรกในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย) รับสิทธิลุ้นรางวัล 2 เท่า (จำกัด 10 สิทธิ/นิติบุคคล/เดือน)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย:

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย:

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 (5 เดือน)

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 (5 เดือน)

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.    สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มียอดขายปี 2566 ไม่เกิน 75,000,000 บาท ซึ่งใช้บริการ SCB Transaction Banking (Business Anywhere) (“SCB Business Anywhere”) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร”) และมีการใช้บริการ Outward Remittance (บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก) และ/หรือบริการ Inward Remittance (บริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้า) ("บริการเงินโอนต่างประเทศ”) โดยมียอดธุรกรรมสะสมครบทุก 10,000 USD ต่อเดือน (หรือเทียบเท่า) รับสิทธิลุ้นรางวัล 1 สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)

 

เช่น กรณีผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ใช้บริการ SCB Business Anywhere อยู่แล้ว และใช้บริการเงินโอนต่างประเทศเป็นประจำ มียอดธุรกรรมภายใต้บริการเงินโอนต่างประเทศ ในเดือนมีนาคม จำนวน 20,000 USD และในเดือนเมษายน จำนวน 12,000 USD ผู้ประกอบการนิติบุคคลจะได้รับสิทธิลุ้นรางวัล 3 สิทธิ (การทำรายการในเดือนมีนาคม ได้รับ 2 สิทธิ และในเดือนเมษายน ได้รับ 1 สิทธิ)

 

2.    สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ขอใช้บริการ SCB Business Anywhere ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ขอใช้บริการ SCB Business Anywhere อยู่ก่อนแล้ว แต่ใช้บริการเงินโอนต่างประเทศครั้งแรกในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย ("ผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าใหม่”) เมื่อใช้บริการเงินโอนต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยมียอดธุรกรรมครบทุก 10,000 USD ต่อเดือน (หรือเทียบเท่า) รับสิทธิลุ้นรางวัล 2 เท่า ทั้งนี้ เมื่อผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าใหม่ใช้บริการเงินโอนต่างประเทศในครั้งถัดไป โดยมียอดธุรกรรมครบทุก 10,000 USD ต่อเดือน (หรือเทียบเท่า) จะได้รับสิทธิลุ้นรางวัล 1 สิทธิ ตามข้อ 1.


เช่น กรณีผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าใหม่มียอดธุรกรรมเงินโอนไปต่างประเทศ ในเดือนมีนาคม จำนวน 20,000 USD และในเดือนเมษายน จำนวน 12,000 USD จะได้รับสิทธิลุ้นรางวัล 5 สิทธิ (การทำรายการในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นครั้งแรก ได้รับ 2 สิทธิ x 2 = ได้รับ 4 สิทธิ และในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นครั้งถัดไป ได้รับ 1 สิทธิ)


3.    ยอดธุรกรรมภายใต้บริการเงินโอนต่างประเทศที่ต่ำกว่าหรือเศษของ 10,000 USD (หรือเทียบเท่า) ในแต่ละเดือน จะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิลุ้นรางวัล

 

4.    จำกัดการได้รับสิทธิลุ้นรางวัลสูงสุดไม่เกิน 10 สิทธิ ต่อผู้ประกอบการนิติบุคคล ต่อเดือน และรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50 สิทธิ ต่อผู้ประกอบการนิติบุคคล ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 

5.     ของรางวัล ได้แก่ แพ็กเกจทัวร์ฮ่องกง (Exclusive Trip in Hong Kong) 3 วัน 2 คืน จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 150,000 บาท ต่อรางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,500,000 บาท โดยในแพ็กเกจทัวร์ประกอบด้วยบัตรโดยสารเครื่องบินการบินไทย ไป-กลับ ชั้นประหยัด รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ำหนักสัมภาระ ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากการบินไทย ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางและประกันสุขภาพ ค่าที่พักโรงแรม 5 ดาว สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน ค่าอาหาร ค่ามัคคุเทศก์ ค่ายานพาหนะรถบัสนำเที่ยว ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว และค่าทิปพนักงานขับรถ พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ (ทั้งนี้ แพ็กเกจทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น)

        รายละเอียดเพิ่มเติม: ภาษาไทย | English

 

6.    มูลค่าของรางวัลเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

7.    ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

 

8.    ธนาคารจะนำข้อมูลของผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีสิทธิร่วมรายการส่งเสริมการขายจากระบบของธนาคาร มาจัดพิมพ์ชื่อนิติบุคคล รหัสร้านค้า/เลขนิติบุคคล และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนกระดาษ และตัดเป็นชิ้นส่วนรวมไว้ในภาชนะเดียวกัน เพื่อจับรางวัลและรางวัลสำรอง ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

9.    ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลที่เว็บไซต์ scb.co.th ภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567 เวลา 18.00 น.

 

10.    ธนาคารจะติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลทางโทรศัพท์และอีเมล ตามข้อมูลติดต่อของผู้มีสิทธิได้รับรางวัลที่มีอยู่ในระบบของธนาคาร เพื่อยืนยันและนัดหมายให้ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมารับรางวัลภายใน 15 วันทำการ นับจากวันประกาศรางวัล โดยในการรับรางวัล ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานในการรับรางวัลมาแสดงต่อธนาคาร ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ลงนามโดย กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
นิติบุคคล หรือหนังสือมอบอำนาจและสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณี มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทน หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อขอรับรางวัลหรือนำส่งเอกสารไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสละสิทธิการรับรางวัล

 

11.    กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสละสิทธิการรับรางวัล หรือธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ และ/หรือผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะติดต่อให้ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัลแทน โดยผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับรางวัลภายในระยะเวลา และตามเงื่อนไขที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

12.    การเดินทางด้วยรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องอยู่ภายใต้ชื่อ-นามสกุลของเจ้าของบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ของผู้มีสิทธิได้รับรางวัลเท่านั้น และสามารถเชิญผู้ติดตามร่วมทริปได้ 1 ท่าน โดยไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้

 

13.    ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องยังคงใช้บริการ SCB Business Anywhere และมีการใช้บริการเงินโอนต่างประเทศ จนถึงวันที่รับรางวัล หากธนาคารพบว่า ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ยกเลิกการใช้บริการ SCB Business Anywhere หรือบริการเงินโอนต่างประเทศก่อนการรับรางวัล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำรองแทน

 

14.    ผู้ประกอบการนิติบุคคลแต่ละรายจะมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

 

15.    ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ หรืออัตราอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ ธนาคารจะเป็นผู้ชำระภาษีดังกล่าวแทนผู้มีสิทธิได้รับรางวัล โดยผู้มีสิทธิได้รับรางวัลยังคงมีหน้าที่ต้องนำมูลค่าของรางวัลที่ได้รับไปรวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของตนเอง

 

16.    ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการได้รับรางวัลให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

 

17.    เพื่อประโยชน์ในการมอบของรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้เดินทางที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลแจ้งให้ธนาคารทราบ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้แก่บริษัทเอสที.เดอลุกซ์ ทัวร์ จำกัด โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัททัวร์ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ stdeluxe.com

 

18.    ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เดินทาง และ/หรือของบุคคลที่ผู้ประกอบการนิติบุคคลได้ให้ข้อมูลไว้แก่ธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินรายการส่งเสริมการขาย การจับฉลากเพื่อลุ้นรับรางวัล การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับของรางวัล การเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร โดยผู้ประกอบการนิติบุคคลสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ scb.co.th และ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ประกอบการนิติบุคคลได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนของตน หรือของบุคคลอื่น ผู้ประกอบการนิติบุคคลมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

 

19.    ในกรณีที่ของรางวัลดังกล่าวไม่สามารถให้บริการได้ตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นอย่างอื่นที่มีราคาเทียบเท่ากันแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

20.    ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

 

21.    กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

 

22.    ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของบุคคลภายนอก ธนาคารจึงไม่มีความรับผิดต่อผู้ประกอบการนิติบุคคล ผู้เดินทาง หรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือการให้บริการนั้น ๆ ทั้งสิ้น

 

23.    การจัดทัวร์ฮ่องกง (Exclusive Trip in Hong Kong) ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้บริการโดยบริษัท เอสที.เดอลุกซ์ ทัวร์ จำกัด สามารถติดต่อได้ที่ โทร 02-267-2020 หรือ Line@ ID @stdeluxe วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 

 

24.    พนักงานของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทที่จัดพิมพ์ชิ้นส่วน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

 

25.    การดำเนินรายการส่งเสริมการขายนี้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ 75/2567 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

 

26.    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Business Call Center โทร. 02-722-2222 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. – 19.00 น. หรือ LINE@ @SCB-BIZ-ASK วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น. -  18.30 น. หรือศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์ scb.co.th

1.     สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มียอดขายปี 2566 ไม่เกิน 75,000,000 บาท ซึ่งใช้บริการ SCB Transaction Banking (Business Anywhere) (“SCB Business Anywhere”) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร”) และมีการใช้บริการ Outward Remittance (บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก) และ/หรือบริการ Inward Remittance (บริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้า) ("บริการเงินโอนต่างประเทศ”) โดยมียอดธุรกรรมสะสมครบทุก 10,000 USD ต่อเดือน (หรือเทียบเท่า) รับสิทธิลุ้นรางวัล 1 สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)

 

เช่น กรณีผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ใช้บริการ SCB Business Anywhere อยู่แล้ว และใช้บริการเงินโอนต่างประเทศเป็นประจำ มียอดธุรกรรมภายใต้บริการเงินโอนต่างประเทศ ในเดือนมีนาคม จำนวน 20,000 USD และในเดือนเมษายน จำนวน 12,000 USD ผู้ประกอบการนิติบุคคลจะได้รับสิทธิลุ้นรางวัล 3 สิทธิ (การทำรายการในเดือนมีนาคม ได้รับ 2 สิทธิ และในเดือนเมษายน ได้รับ 1 สิทธิ)

 

2.     สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ขอใช้บริการ SCB Business Anywhere ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ขอใช้บริการ SCB Business Anywhere อยู่ก่อนแล้ว แต่ใช้บริการเงินโอนต่างประเทศครั้งแรกในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย ("ผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าใหม่”) เมื่อใช้บริการเงินโอนต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยมียอดธุรกรรมครบทุก 10,000 USD ต่อเดือน (หรือเทียบเท่า) รับสิทธิลุ้นรางวัล 2 เท่า ทั้งนี้ เมื่อผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าใหม่ใช้บริการเงินโอนต่างประเทศในครั้งถัดไป โดยมียอดธุรกรรมครบทุก 10,000 USD ต่อเดือน (หรือเทียบเท่า) จะได้รับสิทธิลุ้นรางวัล 1 สิทธิ ตามข้อ 1.


เช่น กรณีผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าใหม่มียอดธุรกรรมเงินโอนไปต่างประเทศ ในเดือนมีนาคม จำนวน 20,000 USD และในเดือนเมษายน จำนวน 12,000 USD จะได้รับสิทธิลุ้นรางวัล 5 สิทธิ (การทำรายการในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นครั้งแรก ได้รับ 2 สิทธิ x 2 = ได้รับ 4 สิทธิ และในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นครั้งถัดไป ได้รับ 1 สิทธิ)


3.     ยอดธุรกรรมภายใต้บริการเงินโอนต่างประเทศที่ต่ำกว่าหรือเศษของ 10,000 USD (หรือเทียบเท่า) ในแต่ละเดือน จะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิลุ้นรางวัล

 

4.     จำกัดการได้รับสิทธิลุ้นรางวัลสูงสุดไม่เกิน 10 สิทธิ ต่อผู้ประกอบการนิติบุคคล ต่อเดือน และรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50 สิทธิ ต่อผู้ประกอบการนิติบุคคล ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 

5.     ของรางวัล ได้แก่ แพ็กเกจทัวร์ฮ่องกง (Exclusive Trip in Hong Kong) 3 วัน 2 คืน จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 150,000 บาท ต่อรางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,500,000 บาท โดยในแพ็กเกจทัวร์ประกอบด้วยบัตรโดยสารเครื่องบินการบินไทย ไป-กลับ ชั้นประหยัด รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ำหนักสัมภาระ ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากการบินไทย ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางและประกันสุขภาพ ค่าที่พักโรงแรม 5 ดาว สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน ค่าอาหาร ค่ามัคคุเทศก์ ค่ายานพาหนะรถบัสนำเที่ยว ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว และค่าทิปพนักงานขับรถ พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ (ทั้งนี้ แพ็กเกจทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น)

        รายละเอียดเพิ่มเติม: ภาษาไทย | English

 

6.     มูลค่าของรางวัลเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

7.     ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

 

8.     ธนาคารจะนำข้อมูลของผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีสิทธิร่วมรายการส่งเสริมการขายจากระบบของธนาคาร มาจัดพิมพ์ชื่อนิติบุคคล รหัสร้านค้า/เลขนิติบุคคล และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนกระดาษ และตัดเป็นชิ้นส่วนรวมไว้ในภาชนะเดียวกัน เพื่อจับรางวัลและรางวัลสำรอง ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

9.     ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลที่เว็บไซต์ scb.co.th ภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567 เวลา 18.00 น.

 

10.     ธนาคารจะติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลทางโทรศัพท์และอีเมล ตามข้อมูลติดต่อของผู้มีสิทธิได้รับรางวัลที่มีอยู่ในระบบของธนาคาร เพื่อยืนยันและนัดหมายให้ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมารับรางวัลภายใน 15 วันทำการ นับจากวันประกาศรางวัล โดยในการรับรางวัล ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานในการรับรางวัลมาแสดงต่อธนาคาร ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ลงนามโดย กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
นิติบุคคล หรือหนังสือมอบอำนาจและสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณี มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทน หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อขอรับรางวัลหรือนำส่งเอกสารไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสละสิทธิการรับรางวัล

 

11.     กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสละสิทธิการรับรางวัล หรือธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ และ/หรือผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะติดต่อให้ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัลแทน โดยผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับรางวัลภายในระยะเวลา และตามเงื่อนไขที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

12.     การเดินทางด้วยรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องอยู่ภายใต้ชื่อ-นามสกุลของเจ้าของบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ของผู้มีสิทธิได้รับรางวัลเท่านั้น และสามารถเชิญผู้ติดตามร่วมทริปได้ 1 ท่าน โดยไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้

 

13.     ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องยังคงใช้บริการ SCB Business Anywhere และมีการใช้บริการเงินโอนต่างประเทศ จนถึงวันที่รับรางวัล หากธนาคารพบว่า ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ยกเลิกการใช้บริการ SCB Business Anywhere หรือบริการเงินโอนต่างประเทศก่อนการรับรางวัล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำรองแทน

 

14.     ผู้ประกอบการนิติบุคคลแต่ละรายจะมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

 

15.     ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ หรืออัตราอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ ธนาคารจะเป็นผู้ชำระภาษีดังกล่าวแทนผู้มีสิทธิได้รับรางวัล โดยผู้มีสิทธิได้รับรางวัลยังคงมีหน้าที่ต้องนำมูลค่าของรางวัลที่ได้รับไปรวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของตนเอง

 

16.     ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการได้รับรางวัลให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

 

17.     เพื่อประโยชน์ในการมอบของรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้เดินทางที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลแจ้งให้ธนาคารทราบ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้แก่บริษัทเอสที.เดอลุกซ์ ทัวร์ จำกัด โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัททัวร์ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ stdeluxe.com

 

18.     ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เดินทาง และ/หรือของบุคคลที่ผู้ประกอบการนิติบุคคลได้ให้ข้อมูลไว้แก่ธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินรายการส่งเสริมการขาย การจับฉลากเพื่อลุ้นรับรางวัล การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับของรางวัล การเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร โดยผู้ประกอบการนิติบุคคลสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ scb.co.th และ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ประกอบการนิติบุคคลได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนของตน หรือของบุคคลอื่น ผู้ประกอบการนิติบุคคลมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

 

19.     ในกรณีที่ของรางวัลดังกล่าวไม่สามารถให้บริการได้ตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นอย่างอื่นที่มีราคาเทียบเท่ากันแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

20.     ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

 

21.     กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

 

22.     ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของบุคคลภายนอก ธนาคารจึงไม่มีความรับผิดต่อผู้ประกอบการนิติบุคคล ผู้เดินทาง หรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือการให้บริการนั้น ๆ ทั้งสิ้น

 

23.     การจัดทัวร์ฮ่องกง (Exclusive Trip in Hong Kong) ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้บริการโดยบริษัท เอสที.เดอลุกซ์ ทัวร์ จำกัด สามารถติดต่อได้ที่ โทร 02-267-2020 หรือ Line@ ID @stdeluxe วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 

 

24.     พนักงานของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทที่จัดพิมพ์ชิ้นส่วน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

 

25.     การดำเนินรายการส่งเสริมการขายนี้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ 75/2567 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

 

26.     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Business Call Center โทร. 02-722-2222 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. – 19.00 น. หรือ LINE@ @SCB-BIZ-ASK วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น. -  18.30 น. หรือศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์ scb.co.th

ตารางสรุปวันที่จัดกิจกรรม


ตารางสรุปวันที่จัดกิจกรรม


ระยะเวลา
ส่งเสริมการขาย
จับรางวัล
วันที่
ประกาศผล
ผู้โชคดีวันที่
เดินทาง
วันที่
1 มี.ค 67 - 31 ก.ค. 67
(5 เดือน)
1 ต.ค. 67 15 ต.ค. 67 22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

ระยะเวลา
ส่งเสริมการขาย
จับรางวัล
วันที่
ประกาศผล
ผู้โชคดีวันที่
เดินทาง
วันที่
1 มี.ค 67 - 31 ก.ค. 67
(5 เดือน)
1 ต.ค. 67 15 ต.ค. 67 22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

แนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • เปิดประตูรับข้อเสนอพิเศษ เพื่อธุรกิจนำเข้าและส่งออก

  พิเศษ! รับเซตของขวัญจากแม่มณี รวมมูลค่ากว่า 1,300 บาท, สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายปีล่าสุดไม่เกิน 75 ลบ., มีบริการ SCB Business Anywhere และใช้บริการตามเงื่อนไข*

  อ่านเพิ่มเติม
 • SCB BUSINESS ANYWHERE ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็โอนจ่ายได้ทั่วโลก

  บริการ Digital Banking Platform เพื่อประสบการณ์การเงินที่ดีอีกระดับของคุณ

  อ่านเพิ่มเติม


 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ