แนวคิดของโครงการ

     หลักสูตร ITP รุ่นที่ 6 Global Trade : Leading the Way in ESG เสริมศักยภาพการส่งออก สร้างเส้นทางสู่ความยั่งยืน เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจส่งออก ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ ในการส่งออกให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการส่งออก อันเป็นรายได้หลักของประเทศ โดยหลักสูตรนี้ ตั้งเป้าหมายอยากให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาเรียนสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ลดความเสี่ยงของธุรกิจส่งออก และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับตัวให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

แนวคิดของโครงการ

     หลักสูตร ITP รุ่นที่ 6 Global Trade : Leading the Way in ESG เสริมศักยภาพการส่งออก สร้างเส้นทางสู่ความยั่งยืน เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจส่งออก ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ ในการส่งออกให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการส่งออก อันเป็นรายได้หลักของประเทศ โดยหลักสูตรนี้ ตั้งเป้าหมายอยากให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาเรียนสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ลดความเสี่ยงของธุรกิจส่งออก และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับตัวให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาในการอบรม

 1. เพิ่มส่งเสริมศักยภาพ และเสริมโอกาสทางธุรกิจ ลดความเสี่ยงของธุรกิจส่งออก ในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อให้แนวทางการทำธุรกิจส่งออกอย่างยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงหลัก ESG และ BCG
 3. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่ร่วมในหลักสูตร

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพิ่มส่งเสริมศักยภาพ และเสริมโอกาสทางธุรกิจ ลดความเสี่ยงของธุรกิจส่งออก ในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อให้แนวทางการทำธุรกิจส่งออกอย่างยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงหลัก ESG และ BCG
 3. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่ร่วมในหลักสูตร

ระยะเวลาในการอบรมวันอบรม 3 วัน : ทุกวันอังคาร ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 - 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 – 16.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 : วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ. ชลบุรี

สัปดาห์ที่ 2 : วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ. ชลบุรี

สัปดาห์ที่ 3 : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567 ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ. ชลบุรี

ระยะเวลาในการอบรมวันอบรม 3 วัน : ทุกวันอังคาร ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 - 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 – 16.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 : วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ. ชลบุรี

สัปดาห์ที่ 2 : วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ. ชลบุรี

สัปดาห์ที่ 3 : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567 ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ. ชลบุรี

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร 1. ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจส่งออก จำนวน 60 บริษัท ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 2. มียอดขายต่อปี 75 - 500 ล้านบาท
 3. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ > 3 ปี ทำส่งออก > 1 ปี

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร 1. ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจส่งออก จำนวน 60 บริษัท ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 2. มียอดขายต่อปี 75 - 500 ล้านบาท
 3. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ > 3 ปี ทำส่งออก > 1 ปี

วิธีการสมัคร 1. กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 – 20 มิถุนายน 2567
 2. กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิกวิธีการสมัคร 1. กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 – 20 มิถุนายน 2567
 2. กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิกการประกาศผลการคัดเลือก 1. ทางผู้จัดหลักสูตรจะแจ้งผลการสมัครผ่านอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567
 2. สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณายืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 (หากมีผู้สละสิทธิ์ทางหลักสูตรจะติดต่อลำดับสำรองทางโทรศัพท์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567)

การประกาศผลการคัดเลือก 1. ทางผู้จัดหลักสูตรจะแจ้งผลการสมัครผ่านอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567
 2. สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณายืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 (หากมีผู้สละสิทธิ์ทางหลักสูตรจะติดต่อลำดับสำรองทางโทรศัพท์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SME Academy

คุณจันทร์เพ็ญ โทร. 06-3957-0512

คุณนภัสมน โทร. 09-1786-9706

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)หมายเหตุ • ข้อมูลบริษัทต่างๆ ทางธนาคารจะนำผลไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น และเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SME Academy

คุณจันทร์เพ็ญ โทร. 06-3957-0512

คุณนภัสมน โทร. 09-1786-9706

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)หมายเหตุ • ข้อมูลบริษัทต่างๆ ทางธนาคารจะนำผลไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น และเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข