แนวคิดของโครงการ

     จากนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญในการผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถขยายการค้าการทำธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นนโยบายหลักการเติบโตเชิงคุณภาพ 5 ด้าน ได้แก่ การเจาะลึกตลาดสำคัญ (Deep Penetration), การเน้นตลาด CLMV และการค้าชายแดน (Border Trade), การพัฒนาตลาด (Market Development), การพัฒนาการค้าออนไลน์ (E-Commerce) และการนำสินค้าเกษตรไทยสู่โลก รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น การเงินระหว่างประเทศในด้านการทำธุรกิจส่งออก, ความเสี่ยงที่เกิดจากการขายสินค้าในต่างประเทศ, กฎระเบียบการลงทุนในแต่ละประเทศโดยเฉพาะการเจาะลึกการตลาด, ความรู้ในเรื่องการจดเครื่องหมายการค้า, การตลาดระหว่างประเทศและการค้าออนไลน์ เป็นต้น

หลักสูตร ITP 5 Sustainable Growth for Exporter เสริมส่งออก SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจส่งออก ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ ในการส่งออกให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการส่งออก อันเป็นรายได้หลักของประเทศ โดยหลักสูตรนี้ ตั้งเป้าหมายอยากให้ ผู้ประกอบการที่เข้ามาเรียนสามารถขยายธุรกิจไปต่างประเทศ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับตัว ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

แนวคิดของโครงการ


       จากนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญในการผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถขยายการค้าการทำธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นนโยบายหลักการเติบโตเชิงคุณภาพ 5 ด้าน ได้แก่ การเจาะลึกตลาดสำคัญ (Deep Penetration), การเน้นตลาด CLMV และการค้าชายแดน (Border Trade), การพัฒนาตลาด (Market Development), การพัฒนาการค้าออนไลน์ (E-Commerce) และการนำสินค้าเกษตรไทยสู่โลก รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น การเงินระหว่างประเทศในด้านการทำธุรกิจส่งออก, ความเสี่ยงที่เกิดจากการขายสินค้าในต่างประเทศ, กฎระเบียบการลงทุนในแต่ละประเทศโดยเฉพาะการเจาะลึกการตลาด, ความรู้ในเรื่องการจดเครื่องหมายการค้า, การตลาดระหว่างประเทศและการค้าออนไลน์ เป็นต้น

หลักสูตร ITP 5 Sustainable Growth for Exporter เสริมส่งออก SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจส่งออก ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ ในการส่งออกให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการส่งออก อันเป็นรายได้หลักของประเทศ โดยหลักสูตรนี้ ตั้งเป้าหมายอยากให้ ผู้ประกอบการที่เข้ามาเรียนสามารถขยายธุรกิจไปต่างประเทศ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับตัว ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบธุรกิจส่งออก สามารถขยายธุรกิจไปประเทศจีน เวียดนาม ได้จริง และสามารถปรับตัวกับสถานการณ์แข่งขันต่าง ๆ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์การบริหารธุรกิจจริง ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 2. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ร่วมโครงการ
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบธุรกิจส่งออก สามารถขยายธุรกิจไปประเทศจีน เวียดนาม ได้จริง และสามารถปรับตัวกับสถานการณ์แข่งขันต่าง ๆ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์การบริหารธุรกิจจริง ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 2. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ร่วมโครงการ
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร


รับจำนวน 60 บริษัท ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

 1. ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจส่งออก หรือนำเข้า ที่ต้องการขยายตลาดส่งออกไปจีน และเวียดนาม
 2. เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือทายาท เท่านั้น
 3. มียอดขายต่อปี 50 - 500 ล้านบาท
 4. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ > 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร


รับจำนวน 60 บริษัท ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

 1. ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจส่งออก หรือนำเข้า ที่ต้องการขยายตลาดส่งออกไปจีน และเวียดนาม
 2. เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือทายาท เท่านั้น
 3. มียอดขายต่อปี 50 - 500 ล้านบาท
 4. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ > 3 ปีขึ้นไป

วิธีการสมัคร

 1. .กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 – 30 พฤษภาคม 2566
 2. กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิก

วิธีการสมัคร

 1. กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 – 30 พฤษภาคม 2566
 2. กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิก 

เงื่อนไขการสมัคร

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่ามัดจำเข้าร่วมโครงการโดยการโอนเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับบริษัทจัดศึกษาดูงานที่กำหนด โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

 1. ค่ามัดจำเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าอบรมจะได้เงินรับคืน 10,000 บาท เมื่อจบโครงการ และเข้าร่วมอบรมเกิน 80 % ตลอดระยะเวลาหลักสูตร (เข้าอบรมอย่างน้อย 5 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง)
 2. ค่าทริปดูงานที่ประเทศเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 -27 กรกฎาคม 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000 บาทต่อท่าน (รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักเดินทางและค่าอาหาร) โดยผู้ผ่านการคัดเลือกที่สนใจต้องชำระค่าใช้จ่ายกับทางบริษัทจัดศึกษาดูงานที่กำหนด*การเก็บค่ามัดจำและค่าใช้จ่ายดูงานประเทศเวียดนามนี้ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

  ** ข้อมูลบริษัทต่างๆ ทางธนาคารจะนำผลไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้นและเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด

  ** หมายเหตุ **

  - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหัวข้อการจัดสัมมนา

เงื่อนไขการสมัคร

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่ามัดจำเข้าร่วมโครงการโดยการโอนเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับบริษัทจัดศึกษาดูงานที่กำหนด โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

 1. ค่ามัดจำเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าอบรมจะได้เงินรับคืน 10,000 บาท เมื่อจบโครงการ และเข้าร่วมอบรมเกิน 80 % ตลอดระยะเวลาหลักสูตร (เข้าอบรมอย่างน้อย 5 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง)
 2. ค่าทริปดูงานที่ประเทศเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 -27 กรกฎาคม 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000 บาทต่อท่าน (รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักเดินทางและค่าอาหาร) โดยผู้ผ่านการคัดเลือกที่สนใจต้องชำระค่าใช้จ่ายกับทางบริษัทจัดศึกษาดูงานที่กำหนด*การเก็บค่ามัดจำและค่าใช้จ่ายดูงานประเทศเวียดนามนี้ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

  ** ข้อมูลบริษัทต่างๆ ทางธนาคารจะนำผลไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้นและเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด

  ** หมายเหตุ **

  - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหัวข้อการจัดสัมมนา

ระยะเวลาในการอบรม


วันอบรม 6 วัน : วันที่ 22 มิถุนายน 2566 - 27 กรกฎาคม 2566

สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานส่งเสริมการส่งออก รัชดาภิเษก

สัปดาห์ที่ 2- 5 : วันที่ 29 มิถุนายน 2566 และ 6, 13, 20 กรกฎาคม 2566 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)

สัปดาห์ที่ 6  : วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ 

ระยะเวลาในการอบรม


วันอบรม 6 วัน : วันที่ 22 มิถุนายน 2566 - 27 กรกฎาคม 2566

สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานส่งเสริมการส่งออก รัชดาภิเษก

สัปดาห์ที่ 2- 5 : วันที่ 29 มิถุนายน 2566 และ 6, 13, 20 กรกฎาคม 2566 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)

สัปดาห์ที่ 6  : วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน SME Academy

คุณจันทร์เพ็ญ รุ่งแหยม โทร. 06-3957-0512

คุณนภัสมน ยศไกร โทร. 09-1786-9706

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน SME Academy

คุณจันทร์เพ็ญ รุ่งแหยม โทร. 06-3957-0512

คุณนภัสมน ยศไกร โทร. 09-1786-9706

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

บรรยากาศพิธีเปิดโครงการหลักสูตร SCB ITP รุ่นที่ 3

Trade Exponential : Technology / Transformation / Trend Disruption

บรรยากาศการเรียนในคลาส

บรรยากาศวันจบคลาสเรียน พร้อมแจกประกาศนียบัตรจบหลักสูตร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • พิธีเปิดโครงการ SCB Intelligent Trade Program รุ่นที่ 3

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดพิธีเปิดโครงการ SCB Intelligent Trade Program รุ่นที่ 3 หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทย

  อ่านเพิ่มเติม