SME Academy

โครงการ SCB Intelligent Entrepreneur Program

IEP เพิ่มวิสัยทัศน์การทำธุรกิจ

แนวคิดของโครงการ
ปัจจุบันธุรกิจทุกอุตสาหกรรมมีการแข่งขันสูงมาก และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ การทำการตลาดและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ไม่ใช่เรืองง่ายอีกต่อไป ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้ทันกับยุคสมัย ทั้งด้านการสร้างแบรนด์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การเชื่อมต่อเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงจัดโครงการ SCB Intelligent Entrepreneur Program – IEP ขึ้น เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์การทำธุรกิจ การใช้เครื่องมือธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจกับระหว่างผู้เข้าอบรม ที่ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้การบริหารธุรกิจและสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

แนวคิดของโครงการ
ปัจจุบันธุรกิจทุกอุตสาหกรรมมีการแข่งขันสูงมาก และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ การทำการตลาดและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ไม่ใช่เรืองง่ายอีกต่อไป ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้ทันกับยุคสมัย ทั้งด้านการสร้างแบรนด์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การเชื่อมต่อเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงจัดโครงการ SCB Intelligent Entrepreneur Program – IEP ขึ้น เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์การทำธุรกิจ การใช้เครื่องมือธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจกับระหว่างผู้เข้าอบรม ที่ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้การบริหารธุรกิจและสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์เจ้าของธุรกิจ SME ให้เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจกับสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์การบริหารธุรกิจจริง ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 2. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้เข้าอบรม
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์เจ้าของธุรกิจ SME ให้เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจกับสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์การบริหารธุรกิจจริง ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 2. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้เข้าอบรม
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

 1. เจ้าของธุรกิจหรือทายาท อายุตั้งแต่ 35-55 ปี
 2. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจมาอย่างน้อย 3 ปี
 3. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 4. ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

 1. เจ้าของธุรกิจหรือทายาท อายุตั้งแต่ 35-55 ปี
 2. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจมาอย่างน้อย 3 ปี
 3. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 4. ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท


วิธีการสมัคร

 1. ผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครผ่านเว็บไซต์ SCB SME ตามช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
 2. ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ email smecustomer@scb.co.th


วิธีการสมัคร

 1. ผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครผ่านเว็บไซต์ SCB SME ตามช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
 2. ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ email smecustomer@scb.co.th


เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนางบการเงินปีล่าสุด


เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนางบการเงินปีล่าสุด

ระยะเวลาในการอบรม

ระยะเวลาการอบรม 10-12 สัปดาห์ (อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน)

ระยะเวลาในการอบรม

ระยะเวลาการอบรม 10-12 สัปดาห์
(อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SME Academy

คุณเบญจรัตน์  โทร. 02-795-3518

คุณสุทธวัฒน์  โทร. 02-795-6712

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SME Academy

คุณนภัสมน โทร. 09-1786-9706

คุณสุทธวัฒน์  โทร. 02-795-6712

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

พิธีเปิดโครงการ SCB IEP Food & Beverage Game Changer รุ่นที่ 16

บรรยากาศการเรียนในคลาส SCB IEP Food & Beverage Game Changer รุ่นที่ 16

บรรยากาศการเรียนในคลาส SCB IEP Food & Beverage Game Changer รุ่นที่ 16

บรรยากาศการเรียนในคลาส SCB IEP Food & Beverage Game Changer รุ่นที่ 16

บรรยากาศการเรียนในคลาส SCB IEP Food & Beverage Game Changer รุ่นที่ 16