SME Academy

โครงการ NIA SCB Innovation Based Enterprise – IBE

จัดโดย สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

แนวคิดของโครงการ


      จากนโยบายภาครัฐ ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ SME  ให้สามารถดำเนินธุรกิจ และแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีแนวคิดการมุ่งเน้นการนำนวัตกรรม และองค์ความรู้อื่น ๆ เช่น Lean, Digital knowledge, Marketing เข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู่ และลดต้นทุน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้วยเครือข่ายของทางธนาคารผ่าน SCB Ecosystem เช่น SCB Digital Venture, SCB 10X, SCB Abacus, เป็นต้น


     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกับสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน จัดโครงการ “SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)” ขึ้น ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SME เนื้อหาหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทั้งความรู้ การบริหารธุรกิจโดยการนำระบบ Lean และนวัตรกรรม เข้ามาจัดการ พัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนทางธุรกิจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ

 

แนวคิดของโครงการ


จากนโยบายภาครัฐ ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ SME  ให้สามารถดำเนินธุรกิจ และแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีแนวคิดการมุ่งเน้นการนำนวัตกรรม และองค์ความรู้อื่น ๆ เช่น Lean, Digital knowledge, Marketing เข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู่ และลดต้นทุน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้วยเครือข่ายของทางธนาคารผ่าน SCB Ecosystem เช่น SCB Digital Venture, SCB 10X, SCB Abacus, เป็นต้น


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกับสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการ “NIA SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)” ขึ้น ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SME เนื้อหาหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทั้งความรู้ การบริหารธุรกิจโดยการนำระบบ Lean และนวัตรกรรม เข้ามาจัดการ พัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนทางธุรกิจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ 
 2. เพื่อผลักดันผู้ประกอบการ SME ที่มีแนวคิดการนำนวัตกรรมมาใช้ ที่เข้าอบรมให้เติบโต และเพิ่มฐานลูกค้า
 3. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้เข้าอบรม
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จ

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ 
 2. เพื่อผลักดันผู้ประกอบการ SME ที่มีแนวคิดการนำนวัตกรรมมาใช้ ที่เข้าอบรมให้เติบโต และเพิ่มฐานลูกค้า
 3. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้เข้าอบรม
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

 1.  เจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจ อายุตั้งแต่ 30-50 ปี  
 2.  ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
 3.  มีประสบการณ์บริหารธุรกิจ อย่างน้อย 3 ปี

 

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

 1.  เจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจ อายุตั้งแต่ 30-50 ปี  
 2.  ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
 3.  มีประสบการณ์บริหารธุรกิจ อย่างน้อย 3 ปี

 


วิธีการสมัคร

 1. ผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครผ่านเว็บไซต์ SCB SME ตามช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
 2. ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ email smecustomer@scb.co.th  


วิธีการสมัคร

 1. ผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครผ่านเว็บไซต์ SCB SME ตามช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
 2. ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ email smecustomer@scb.co.th  


เอกสารประกอบการสมัคร

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 3. Company Profile


เอกสารประกอบการสมัคร

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 3. Company Profile

ระยะเวลาในการอบรม

ระยะเวลาการอบรม 10-12 สัปดาห์
(อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน)

ระยะเวลาในการอบรม

ระยะเวลาการอบรม 10-12 สัปดาห์ (อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SME Academy

คุณชมพูพรรณ โทร. 02-795-6932

คุณอุดมเดช โทร. 02-544-1920

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SME Academy

คุณชมพูพรรณ โทร. 02-795-6932

คุณอุดมเดช โทร. 02-544-1920

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและเหล่ากูรู Start Up ร่วมในกันถ่ายภาพในการเรียนวันแรก

มินิปาร์ตี้หลังจบคลาสระหว่างเรียน

เหล่ากูรู Start Up ถ่ายภาพรวมกัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • NIA SCB IBE : Tech พบ SME สร้างพันธมิตรขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัล

  ในยุค Digital Economy ที่เทคโนโลยีกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจ....

  อ่านเพิ่มเติม
 • ไทยพาณิชย์ จับมือ NIA จัดหลักสูตรติวเข้มบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Company)

  เสริมแกร่งเชิงธุรกิจให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีไทย ปูพรมเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเอสเอ็มอี สร้างระบบนิเวศแบบวิน-วิน

  อ่านเพิ่มเติม