SME Academy

แนวคิดของโครงการ

 

โครงการ หลักสูตร IBE 5th : Sustainnovation Enterprise เป็นโครงการที่หน่วยงาน SCB SME ร่วมกับ สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ และกรณีศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้กลุ่มผู้ประกอบการ SME สามารถคิดเชิงนวัตกรรม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือนวัตกรรมที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สามารถช่วยดึงดูดนักลงทุน และกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดด้านการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มาเข้าร่วมทำงานกับองค์กร รวมถึงการค้าและส่งออกร่วมกับบริษัทชั้นนำที่ใส่ใจความยั่งยืน

 

แนวคิดของโครงการโครงการ หลักสูตร IBE 5th : Sustainnovation Enterprise เป็นโครงการที่หน่วยงาน SCB SME ร่วมกับ สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ และกรณีศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้กลุ่มผู้ประกอบการ SME สามารถคิดเชิงนวัตกรรม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือนวัตกรรมที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สามารถช่วยดึงดูดนักลงทุน และกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดด้านการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มาเข้าร่วมทำงานกับองค์กร รวมถึงการค้าและส่งออกร่วมกับบริษัทชั้นนำที่ใส่ใจความยั่งยืน

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้ SME สามารถคิดเชิงนวัตกรรม สร้าง Product, Process, Service Innovation และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย การลด Carbon หรือช่วยประหยัดพลังงาน ไปพร้อมกัน  
 2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และลดความเสี่ยงในการถูกกีดกันจากการไม่คำนึงถึงนโยบาย ESG  (Environment, Social, และ Governance)
 3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ ๆ เช่น Green Finance หรือกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้ SME สามารถคิดเชิงนวัตกรรม สร้าง Product, Process, Service Innovation และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย การลด Carbon หรือช่วยประหยัดพลังงาน ไปพร้อมกัน  
 2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และลดความเสี่ยงในการถูกกีดกันจากการไม่คำนึงถึงนโยบาย ESG  (Environment, Social, และ Governance)
 3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ ๆ เช่น Green Finance หรือกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

รับจำนวน 60 บริษัท (บริษัทละ 1 ท่าน) ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
 1. เจ้าของธุรกิจ หรือผู้สืบทอด ทายาทธุรกิจ
 2. มียอดขายรวม 75 - 500 ล้านบาท / ปี
 3.  SMEs ที่ต้องการพานวัตกรรม ทั้ง Product, Process และ Service เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปล่อยคาร์บอน การประหยัดพลังงาน หรือ ESG

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

รับจำนวน 60 บริษัท (บริษัทละ 1 ท่าน) ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

 1. เจ้าของธุรกิจ หรือผู้สืบทอด ทายาทธุรกิจ
 2. มียอดขายรวม 75 - 500 ล้านบาท / ปี
 3.  SMEs ที่ต้องการพานวัตกรรม ทั้ง Product, Process และ Service เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปล่อยคาร์บอน การประหยัดพลังงาน หรือ ESG

 


วิธีการสมัคร

 1. กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 11 ธันวาคม 2566
 2. กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิก
 3. ประกาศผลทางอีเมลของผู้สมัคร วันที่ 19 ธันวาคม 2566
 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางอีเมลที่ได้รับ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 และโอนเงินค่ามัดจำเข้าร่วมหลักสูตร และค่ากิจกรรมหลักสูตรให้กับทางบริษัทผู้จัดงานที่กำหนด 


วิธีการสมัคร

 1. กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 11 ธันวาคม 2566
 2. กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิก
 3. ประกาศผลทางอีเมลของผู้สมัคร วันที่ 19 ธันวาคม 2566
 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางอีเมลที่ได้รับ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 และโอนเงินค่ามัดจำเข้าร่วมหลักสูตร และค่ากิจกรรมหลักสูตรให้กับทางบริษัทผู้จัดงานที่กำหนด 


เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่ามัดจำเข้าร่วมโครงการ จำนวน 17,000 บาท ให้กับบริษัทผู้จัดงานที่กำหนด โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

 1. ค่ามัดจำเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าอบรมจะได้เงินรับคืน 7,000 บาท เมื่อจบโครงการ และเข้าร่วมอบรมเกิน 80 % ตลอด  ระยะเวลาหลักสูตร (เข้าอบรมอย่างน้อย 6 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง)
 2. ค่ากิจกรรมหลักสูตร จำนวน 10,000 บาท (สามารถขอใบกำกับภาษีค่ากิจกรรม แต่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีค่าอบรมได้)

 

** หมายเหตุ **

-  ข้อมูลบริษัทต่าง ๆ ทางธนาคารจะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้นและเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าอบรมตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหัวข้อการจัดโครงการ


เงื่อนไขการสมัคร

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่ามัดจำเข้าร่วมโครงการ จำนวน 17,000 บาท ให้กับบริษัทผู้จัดงานที่กำหนด โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

 1. ค่ามัดจำเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าอบรมจะได้เงินรับคืน 7,000 บาท เมื่อจบโครงการ และเข้าร่วมอบรมเกิน 80 % ตลอด  ระยะเวลาหลักสูตร (เข้าอบรมอย่างน้อย 6 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง)
 2. ค่ากิจกรรมหลักสูตร จำนวน 10,000 บาท (สามารถขอใบกำกับภาษีค่ากิจกรรม แต่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีค่าอบรมได้)

** หมายเหตุ **

-  ข้อมูลบริษัทต่าง ๆ ทางธนาคารจะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้นและเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าอบรมตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหัวข้อการจัดโครงการ

ระยะเวลาในการอบรม

รับสมัคร:   วันที่  27 พฤศจิกายน 2566 – 11 ธันวาคม 2566

วันอบรม : วันที่ 18 มกราคม 2567 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 (7 สัปดาห์) เวลา 13.00 น. - 18.00 น.

ตารางกิจกรรม คลิก

ระยะเวลาในการอบรม

รับสมัคร:   วันที่  27 พฤศจิกายน 2566 – 11 ธันวาคม 2566

วันอบรม : วันที่ 18 มกราคม 2567 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 (7 สัปดาห์)  เวลา 13.00 น. - 18.00 น.

ตารางกิจกรรม คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SME Academy

คุณฉัตรคุณ จินดาวนิช โทร 08-9812-9277

คุณนภัสมน โทร. 09-1786-9706

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SME Academy

คุณฉัตรคุณ จินดาวนิช โทร 08-9812-9277

คุณนภัสมน โทร. 09-1786-9706

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและเหล่ากูรู Start Up ร่วมในกันถ่ายภาพในการเรียนวันแรก

มินิปาร์ตี้หลังจบคลาสระหว่างเรียน

เหล่ากูรู Start Up ถ่ายภาพรวมกัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • NIA SCB IBE : Tech พบ SME สร้างพันธมิตรขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัล

  ในยุค Digital Economy ที่เทคโนโลยีกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจ....

  อ่านเพิ่มเติม
 • ไทยพาณิชย์ จับมือ NIA จัดหลักสูตรติวเข้มบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Company)

  เสริมแกร่งเชิงธุรกิจให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีไทย ปูพรมเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเอสเอ็มอี สร้างระบบนิเวศแบบวิน-วิน

  อ่านเพิ่มเติม