แนวคิดของโครงการ


       เนื่องด้วยปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านความต้องการของผู้บริโภค ค่าแรง ค่าใช้จ่ายที่จะสูงขึ้นจากการแข่งขันทางด้านราคาอาจจะไม่สามารถทำรายได้หรือกำไรได้อย่างเดิมอีกต่อไป รวมถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจกับการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ที่เข้ามามีบทบาทกับการทำธุรกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค การจัดซื้อของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมทั้งนักลงทุนที่เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่อง Sustainability และใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

       ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการผลิต จึงได้จัดโครงการอบรม “Digital Smart Manufacturing รุ่นที่ 2” ซึ่งมีเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้ทันกับคู่แข่งและสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการนำ Digital Transformation การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล AI และการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ เพื่อนำมาปรับใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น และให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน (Sustainability)

แนวคิดของโครงการ


       เนื่องด้วยปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านความต้องการของผู้บริโภค ค่าแรง ค่าใช้จ่ายที่จะสูงขึ้นจากการแข่งขันทางด้านราคาอาจจะไม่สามารถทำรายได้หรือกำไรได้อย่างเดิมอีกต่อไป รวมถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจกับการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ที่เข้ามามีบทบาทกับการทำธุรกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค การจัดซื้อของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมทั้งนักลงทุนที่เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่อง Sustainability และใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

       ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการผลิต จึงได้จัดโครงการอบรม “Digital Smart Manufacturing รุ่นที่ 2” ซึ่งมีเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้ทันกับคู่แข่งและสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการนำ Digital Transformation การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล AI และการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ เพื่อนำมาปรับใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น และให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน (Sustainability)

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการผลิตและการบริหารธุรกิจ
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลในการวางแผนการผลิต และวางแผนธุรกิจ ให้สามารถลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยี AI, Robot

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการผลิตและการบริหารธุรกิจ
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลในการวางแผนการผลิต และวางแผนธุรกิจ ให้สามารถลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยี AI, Robot

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร


รับจำนวน 60 บริษัท (บริษัทละ 1 ท่าน) ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

 1. เจ้าของธุรกิจ หรือผู้สืบทอด ทายาทธุรกิจ อายุตั้งแต่ 25-50 ปี
 2. ธุรกิจ SMEs โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
 3. ธุรกิจมียอดขายต่อปี 75 - 500 ลบ. ขึ้นไป

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร


รับจำนวน 60 บริษัท (บริษัทละ 1 ท่าน) ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

 1. เจ้าของธุรกิจ หรือผู้สืบทอด ทายาทธุรกิจ อายุตั้งแต่ 25-50 ปี
 2. ธุรกิจ SMEs โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
 3. ธุรกิจมียอดขายต่อปี 75 - 500 ลบ. ขึ้นไป

วิธีการสมัคร

 1. กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2567 - 18 เมษายน 2567
 2. กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิก
 3. ประกาศผลทางอีเมลของผู้สมัคร วันที่ 25 เมษายน 2567

วิธีการสมัคร

 1. กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2567 - 18 เมษายน 2567
 2. กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิก
 3. ประกาศผลทางอีเมลของผู้สมัคร วันที่ 25 เมษายน 2567
เงื่อนไขการสมัคร 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางอีเมลที่ได้รับ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
 2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณาโอนเงินค่ากิจกรรมหลักสูตร 12,840 บาท ให้กับทางบริษัทผู้จัดงานที่กำหนด (สามารถขอใบกำกับภาษีค่ากิจกรรมหลักสูตร แต่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีค่าอบรมได้)


** หมายเหตุ **

 • ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ทางธนาคารจะนำผลไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้นและจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหัวข้อการจัดโครงการ

เงื่อนไขการสมัคร 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางอีเมลที่ได้รับ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
 2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณาโอนเงินค่ากิจกรรมหลักสูตร 12,840 บาท ให้กับทางบริษัทผู้จัดงานที่กำหนด (สามารถขอใบกำกับภาษีค่ากิจกรรมหลักสูตร แต่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีค่าอบรมได้)


** หมายเหตุ **

 • ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ทางธนาคารจะนำผลไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้นและจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหัวข้อการจัดโครงการ

ระยะเวลาในการอบรม

วันอบรม: วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 – 12 มิถุนายน 2567(6 สัปดาห์/ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา 13.00 น. - 18.00 น.)

กิจกรรม สถานที่ วัน เดือน ปี เวลา
พิธีเปิดอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์
(สำนักงานใหญ่)
8 พฤษภาคม 2567 13.00-18.00 น.
วันศึกษาดูงาน CP Logistic 12 พฤษภาคม 2567 13.00-18.00 น.
วันอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์
(สำนักงานใหญ่)
21, 29 พฤษภาคม 2567
5 มิถุนายน 2567
13.00-18.00 น.
วันสิ้นสุดอบรม
(พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร)
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สำนักงานใหญ่)
12 มิถุนายน 2567 13.00-18.00 น.

ระยะเวลาในการอบรม

วันอบรม: วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 – 12 มิถุนายน 2567(6 สัปดาห์/ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา 13.00 น. - 18.00 น.)

กิจกรรม สถานที่ วัน เดือน ปี เวลา
พิธีเปิดอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์
(สำนักงานใหญ่)
8 พฤษภาคม 2567 13.00-18.00 น.
วันศึกษาดูงาน CP Logistic 12 พฤษภาคม 2567 13.00-18.00 น.
วันอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์
(สำนักงานใหญ่)
21, 29 พฤษภาคม 2567
5 มิถุนายน 2567
13.00-18.00 น.
วันสิ้นสุดอบรม
(พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร)
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สำนักงานใหญ่)
12 มิถุนายน 2567 13.00-18.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน SME Academy

คุณชมพูพรรณ์ ก้อยชูสกุล โทร. 092-5577164

คุณนภัสมน ยศไกร โทร. 09-1786-9706

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน SME Academy

คุณชมพูพรรณ์ ก้อยชูสกุล โทร. 092-5577164

คุณนภัสมน ยศไกร โทร. 09-1786-9706

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)