สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

เงินเบิกเกินบัญชี

(Overdraft – O/D)

เสริมสภาพคล่องในกิจการ ด้วยบริการสินเชื่อ O/D ที่ลูกค้า
สามารถเบิกถอนได้เกินกว่ายอดเงินคงเหลือใน
บัญชีเดินสะพัด ภายในวงเงินที่ธนาคารกำหนด

  สนใจสมัคร

  สินเชื่อนี้ตอบโจทย์อย่างไร

   

  • บริการสินเชื่อเงินเกินบัญชีที่ลูกค้าสามารถเบิกถอนได้เกินกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีเดินสะพัด ภายในวงเงินที่ธนาคารกำหนด 
  • ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในกิจการ
  • สะดวก เบิกจ่ายได้หลายช่องทาง เช่น เช็ค บัตรเครดิต บัญชีธนาคาร
  • จ่ายเงินให้คู่ค้าได้ตรงเวลา
  • จ่ายดอกเบี้ย เฉพาะยอดเงินที่เบิกเกินบัญชี


  สนใจสมัคร

  คุณสมบัติผู้สมัคร

   

  • มีประวัติทางการเงินที่ดี
  • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ขอกู้ (จำนวนปีขึ้นกับประเภทธุรกิจ)

  ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด


  เอกสารประกอบการสมัคร
   

  1. หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  2. งบการเงินย้อนหลังถึงปัจจุบันที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
  4. เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  5. หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  6. แจ้งรายละเอียด พร้อมระบุ วัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการจะใช้วงเงิน

  เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

  คำถามที่พบบ่อย

  • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

   เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
   ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ