สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

กู้เงินลงทุนระยะยาว

(Long Term Loan)

ไม่พลาดทุกโอกาส การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

สนใจสมัคร

สินเชื่อนี้ตอบโจทย์อย่างไร

 

 • เป็นสินเชื่อกู้เงินลงทุนระยะยาวเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร มีการระบุระยะเวลาและจำนวนเงินในการชำระคืนที่แน่นอน ทำให้ผู้ประกอบกิจการสามารถวางแผนการเงินภายในธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจสมัคร

จุดเด่นของบริการ
 

 • ไม่พลาดทุกโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
 • สามารถกำหนดแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีระยะเวลาและดอกเบี้ยในการชำระคืนที่แน่นอน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประวัติทางการเงินที่ดี
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ขอกู้ (จำนวนปีขึ้นกับประเภทธุรกิจ)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด) ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (มอจ.5) ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราช่วยค้นหาโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้