แนวคิดของโครงการ

 

โครงการ ESG 3 DAYs BOOTCAMP เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่มีความสนใจ การทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม Transportation & Logistic and Power และ Manufacturing เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการดูงานที่บริษัทที่ใช้นโยบาย ESG และได้วางแผนออกแบบ Project  ESG ในธุรกิจของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสามารถนำไปใช้บริหารบริษัทได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมภาพลักษณ์บริษัทที่ดีในการทำธุรกิจ การเข้าถึงโอกาสการเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าและนักลงทุนที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ และการสร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจได้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จึงได้จัดโครงการอบรมซึ่งมีเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และเห็นถึงความสำคัญในการทำ ESG และเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบทำงานได้ง่ายขึ้น โดยจัดอบรมและกิจกรรมเวิร์กชอปให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป

แนวคิดของโครงการ


โครงการ ESG 3 DAYs BOOTCAMP เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่มีความสนใจ การทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม Transportation & Logistic and Power และ Manufacturing เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการดูงานที่บริษัทที่ใช้นโยบาย ESG และได้วางแผนออกแบบ Project  ESG ในธุรกิจของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสามารถนำไปใช้บริหารบริษัทได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมภาพลักษณ์บริษัทที่ดีในการทำธุรกิจ การเข้าถึงโอกาสการเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าและนักลงทุนที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ และการสร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจได้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จึงได้จัดโครงการอบรมซึ่งมีเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และเห็นถึงความสำคัญในการทำ ESG และเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบทำงานได้ง่ายขึ้น โดยจัดอบรมและกิจกรรมเวิร์กชอปให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

 

 1. เพื่อให้ SMEs ตั้งเป้าหมาย และสามารถนำ ESG ไปปรับใช้ในธุรกิจได้
 2. เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากบริษัทที่ทำ ESG และ ทดลองออกแบบ Project  ESG ในธุรกิจของตนเอง
 3. เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารบริษัทอย่างดี ช่วยเพิ่มมูลค่า และภาพลักษณ์บริษัทที่ดีในการทำธุรกิจ เพื่อให้เข้าถึงโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าและนักลงทุน

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้ SMEs ตั้งเป้าหมาย และสามารถนำ ESG ไปปรับใช้ในธุรกิจได้
 2. เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากบริษัทที่ทำ ESG และ ทดลองออกแบบ Project  ESG ในธุรกิจของตนเอง
 3. เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารบริษัทอย่างดี ช่วยเพิ่มมูลค่า และภาพลักษณ์บริษัทที่ดีในการทำธุรกิจ เพื่อให้เข้าถึงโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าและนักลงทุน

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

รับจำนวน 40 บริษัท ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

 1. เจ้าของธุรกิจ หรือผู้สืบทอด ทายาทธุรกิจ 
 2. ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเน้นกลุ่มกลุ่มขนส่งและลอจิสติกส์ พลังงาน และการผลิต (Transportation & Logistic and Power, Manufacturing)
 3. ยอดขาย 75 - 500 ล้านบาท / ปี

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

รับจำนวน 40 บริษัท ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

 1. เจ้าของธุรกิจ หรือผู้สืบทอด ทายาทธุรกิจ 
 2. ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเน้นกลุ่มกลุ่มขนส่งและลอจิสติกส์ พลังงาน และการผลิต (Transportation & Logistic and Power, Manufacturing)
 3. ยอดขาย 75 - 500 ล้านบาท / ปี


วิธีการสมัคร

 1. กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่  19 ตุลาคม 2566 -2 พฤศจิกายน 2566
 2. กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิก
 3. ประกาศผลทางอีเมลของผู้สมัคร วันที่  9 พฤศจิกายน 2566

** หมายเหตุ **

- ข้อมูลบริษัทต่าง ๆ ทางธนาคารจะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้นและเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าอบรมตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหัวข้อการจัดโครงการ


วิธีการสมัคร

 1. กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่  19 ตุลาคม 2566 -2 พฤศจิกายน 2566
 2. กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิก
 3. ประกาศผลทางอีเมลของผู้สมัคร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

** หมายเหตุ **

- ข้อมูลบริษัทต่าง ๆ ทางธนาคารจะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้นและเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าอบรมตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหัวข้อการจัดโครงการ

ระยะเวลาในการอบรม

รับสมัคร:   19 ตุลาคม 2566 – 2 พฤศจิกายน 2566                

วันอบรม :  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566
(3 สัปดาห์/ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) เวลา 13.00 น. - 18.00 น.

ตารางการจัดอบรม คลิก

ระยะเวลาในการอบรม

รับสมัคร:    19 ตุลาคม 2566 – 2 พฤศจิกายน 2566               

วันอบรม :  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

(3 สัปดาห์/ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) เวลา 13.00 น. - 18.00 น.

ตารางการจัดอบรม คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน SME Academy

คุณฉัตรคุณ จินดาวนิช โทร 08-9812-9277

คุณนภัสมน ยศไกร โทร. 09-1786-9706

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน SME Academy

คุณฉัตรคุณ จินดาวนิช โทร 08-9812-9277

คุณนภัสมน ยศไกร โทร. 09-1786-9706

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

ไทยพาณิชย์ จับมือ NIA จัดหลักสูตรติวเข้มเสริมแกร่งเชิงธุรกิจให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีไทย ปูพรมเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเอสเอ็มอี สร้างระบบนิเวศน์แบบวิน-วิน

พิธีเปิดโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ China Town

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ China Town

พิธีเปิดโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ Hotel Game Changer

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ Hotel Game Changer

เรียนรู้จากสถานที่จริงในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ Hotel Game Changer

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • เชื่อมต่อจุดเล็กๆ สู่ความสำเร็จของนักธุรกิจรุ่นใหม่ไปกับ The Dots China Town

  งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีใจพร้อมทำธุรกิจของตนเองและครอบครัวให้ประสบความสำเร็จภายใต้ความกดดันและการแข่งขันที่สูงของตลาดต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน

  อ่านเพิ่มเติม