แนวคิดของโครงการ

 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ SME ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเจริญเติบโตถึง 65 เปอร์เซ็นต์  ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูง การดำเนินธุรกิจครอบครัวแบบสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นมีความละเอียดอ่อน ดังนั้นการเตรียมพร้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวให้ดำเนินธุรกิจส่งต่อไปยังทายาทได้อย่างยั่งยืน และสามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นจึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง

          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย จึงได้จัดโครงการอบรมนักธุรกิจทายาทรุ่นที่ 2 ในชื่อ  “ The Dots 4th Family Business สูตรพลิกธุรกิจครอบครัว ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ความรู้ และแนวทางในการทำธุรกิจครอบครัวให้เติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการเรียนรู้ การเชื่อมโยง เทคโนโลยี ด้วยทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารธุรกิจระหว่างผู้เข้าอบรม รวมถึงเพิ่มความรู้โมเดลการต่อยอดธุรกิจแบบใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

แนวคิดของโครงการบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ SME ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเจริญเติบโตถึง 65 เปอร์เซ็นต์  ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูง การดำเนินธุรกิจครอบครัวแบบสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นมีความละเอียดอ่อน ดังนั้นการเตรียมพร้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวให้ดำเนินธุรกิจส่งต่อไปยังทายาทได้อย่างยั่งยืน และสามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นจึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง

          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย จึงได้จัดโครงการอบรมนักธุรกิจทายาทรุ่นที่ 2 ในชื่อ  “ The Dots 4th Family Business สูตรพลิกธุรกิจครอบครัว ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ความรู้ และแนวทางในการทำธุรกิจครอบครัวให้เติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการเรียนรู้ การเชื่อมโยง เทคโนโลยี ด้วยทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารธุรกิจระหว่างผู้เข้าอบรม รวมถึงเพิ่มความรู้โมเดลการต่อยอดธุรกิจแบบใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ

 

 1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักธุรกิจรุ่นใหม่ในการบริหารและสืบทอดธุรกิจครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด
 2. เสริมความรู้ ขยายมุมมอง การต่อยอดธุรกิจครอบครัว ให้สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบันปัจจุบัน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตมากยิ่งขึ้นและยั่งยืน
 3. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักธุรกิจรุ่นใหม่ในการบริหารและสืบทอดธุรกิจครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด
 2. เสริมความรู้ ขยายมุมมอง การต่อยอดธุรกิจครอบครัว ให้สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบันปัจจุบัน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตมากยิ่งขึ้นและยั่งยืน
 3. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

รับจำนวน 60 บริษัท ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

 1. ทายาทธุรกิจ SMEs ที่มีประสบการณ์การทำธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี
 2. ธุรกิจมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ลบ. แต่ไม่เกิน 500 ลบ.
 3. อายุตั้งแต่ 25-45 ปี

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

รับจำนวน 60 บริษัท ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

 1. ทายาทธุรกิจ SMEs ที่มีประสบการณ์การทำธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี
 2. ธุรกิจมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ลบ. แต่ไม่เกิน 500 ลบ.
 3. อายุตั้งแต่ 25-45 ปี


วิธีการสมัคร

 1. กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 -28 กรกฎาคม 2566
 2. กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิก
 3. ประกาศผลทางอีเมลของผู้สมัคร วันที่ 4 สิงหาคม 2566


วิธีการสมัคร

 1. กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 -28 กรกฎาคม 2566
 2. กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิก
 3. ประกาศผลทางอีเมลของผู้สมัคร วันที่ 4 สิงหาคม 2566

 


เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการโดยการโอนเงินจำนวน 20,000 บาท ให้กับ Course Director โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

 1. ค่ากิจกรรมเข้าร่วมโครงการ 10,000 บาท
 2. ค่ามัดจำเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าอบรมจะได้เงินรับคืน 10,000 บาท เมื่อจบโครงการ และเข้าร่วมอบรมเกิน 85 % ตลอดระยะเวลาหลักสูตร (เข้าอบรมอย่างน้อย 6 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง)

  ** หมายเหตุ **
 3. - ข้อมูลบริษัทต่างๆ ทางธนาคารจะนำผลไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้นและเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด
 4. - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
 5. - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหัวข้อการจัดโครงการ


เงื่อนไขการสมัคร

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการโดยการโอนเงินจำนวน 20,000 บาท ให้กับ Course Director โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

 1. ค่ากิจกรรมเข้าร่วมโครงการ 10,000 บาท
 2. ค่ามัดจำเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าอบรมจะได้เงินรับคืน 10,000 บาท เมื่อจบโครงการ และเข้าร่วมอบรมเกิน 85 % ตลอดระยะเวลาหลักสูตร (เข้าอบรมอย่างน้อย 6 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง)

  ** หมายเหตุ **

- ข้อมูลบริษัทต่างๆ ทางธนาคารจะนำผลไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้นและเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสูงสุด

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหัวข้อการจัดโครงการ

ระยะเวลาในการอบรม

วันอบรม : วันที่ 16 สิงหาคม 2566 – 28 กันยายน 2566
(7 สัปดาห์/ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา 13.00 น. - 18.00 น

ตารางการจัดอบรม คลิก

ระยะเวลาในการอบรม

วันอบรม : วันที่ 16 สิงหาคม 2566 – 28 กันยายน 2566
(7 สัปดาห์/ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา 13.00 น. - 18.00 น.)

ตารางการจัดอบรม คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน SME Academy

คุณชมพูพรรณ์ ก้อยชูสกุล โทร. 092-5577164

คุณนภัสมน ยศไกร โทร. 09-1786-9706

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน SME Academy

คุณชมพูพรรณ์ ก้อยชูสกุล โทร. 092-5577164

คุณนภัสมน ยศไกร โทร. 09-1786-9706

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

ไทยพาณิชย์ จับมือ NIA จัดหลักสูตรติวเข้มเสริมแกร่งเชิงธุรกิจให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีไทย ปูพรมเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเอสเอ็มอี สร้างระบบนิเวศน์แบบวิน-วิน

พิธีเปิดโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ China Town

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ China Town

พิธีเปิดโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ Hotel Game Changer

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ Hotel Game Changer

เรียนรู้จากสถานที่จริงในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ Hotel Game Changer

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • เชื่อมต่อจุดเล็กๆ สู่ความสำเร็จของนักธุรกิจรุ่นใหม่ไปกับ The Dots China Town

  งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีใจพร้อมทำธุรกิจของตนเองและครอบครัวให้ประสบความสำเร็จภายใต้ความกดดันและการแข่งขันที่สูงของตลาดต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน

  อ่านเพิ่มเติม