SME Academy

SCB The DOTs. โครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่

แนวคิดของโครงการธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจที่เริ่มจากการวางรากฐานและระบบบริหารจัดการของผู้ก่อตั้งธุรกิจที่สร้างสรรค์มาด้วยตนเองโดยมุ่งหวังให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น สิ่งที่ทำให้เจ้าของธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่เป็นกังวลมากที่สุด คือ การไม่มีผู้สืบทอดความสำเร็จของธุรกิจครอบครัวต่อไป

เจ้าของธุรกิจครอบครัวจึงเห็นความสำคัญของการส่งไม้ต่อให้กับทายาทธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การรักษาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้ผูกสมัครรักใคร่ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน และการรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรต่างๆ เช่น สถาบันการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักในความสำคัญของธุรกิจครอบครัว จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ (SCB The DOTS) เพื่อเพิ่มพูนทักษะและวิสัยทัศน์ในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวให้เติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง ผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทายาทธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งทายาทธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้พัฒนาธุรกิจครอบครัวและสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

แนวคิดของโครงการธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจที่เริ่มจากการวางรากฐานและระบบบริหารจัดการของผู้ก่อตั้งธุรกิจที่สร้างสรรค์มาด้วยตนเองโดยมุ่งหวังให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น สิ่งที่ทำให้เจ้าของธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่เป็นกังวลมากที่สุด คือ การไม่มีผู้สืบทอดความสำเร็จของธุรกิจครอบครัวต่อไป

เจ้าของธุรกิจครอบครัวจึงเห็นความสำคัญของการส่งไม้ต่อให้กับทายาทธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การรักษาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้ผูกสมัครรักใคร่ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน และการรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรต่างๆ เช่น สถาบันการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักในความสำคัญของธุรกิจครอบครัว จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ (SCB The DOTS) เพื่อเพิ่มพูนทักษะและวิสัยทัศน์ในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวให้เติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง ผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทายาทธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งทายาทธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้พัฒนาธุรกิจครอบครัวและสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมของทายาทธุรกิจในการสืบทอดกิจการให้บริหารงานได้อย่างมืออาชีพ และต่อยอดธุรกิจให้เติบโต
 2. เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคาร และทายาทผู้สืบทอดธุรกิจที่เป็นลูกค้ารายสำคัญของธนาคาร
 3. เพื่อสนับสนุน การสร้างเครือข่ายระหว่างทายาทธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเตรียมความพร้อมของทายาทธุรกิจในการสืบทอดกิจการให้บริหารงานได้อย่างมืออาชีพ และต่อยอดธุรกิจให้เติบโต
 2. เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคาร และทายาทผู้สืบทอดธุรกิจที่เป็นลูกค้ารายสำคัญของธนาคาร
 3. เพื่อสนับสนุน การสร้างเครือข่ายระหว่างทายาทธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

 1. ทายาทธุรกิจอายุ 28-35 ปี
 2. ธุรกิจมียอดขายต่อปี 75 ลบ. แต่ไม่เกิน 500 ลบ.
 3. มีประสบการณ์บริหารธุรกิจครอบครัว ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร

 1. ทายาทธุรกิจอายุ 28-35 ปี
 2. ธุรกิจมียอดขายต่อปี 75 ลบ. แต่ไม่เกิน 500 ลบ.
 3. มีประสบการณ์บริหารธุรกิจครอบครัว ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป


วิธีการสมัคร

 1. ผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครผ่านเว็บไซต์ SCB SME ตามช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
 2. ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ email smecustomer@scb.co.th


วิธีการสมัคร

 1. ผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครผ่านเว็บไซต์ SCB SME ตามช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
 2. ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ email smecustomer@scb.co.th  

 


เอกสารประกอบการสมัคร

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 3. Company Profile


เอกสารประกอบการสมัคร

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 3. Company Profile

ระยะเวลาในการอบรม

ระยะเวลาการอบรม 10-12 สัปดาห์ (อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน)

ระยะเวลาในการอบรม

ระยะเวลาการอบรม 10-12 สัปดาห์
(อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SME Academy

คุณเบญจรัตน์  โทร. 02-795-3518

คุณสุทธวัฒน์  โทร. 02-795-6712

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SME Academy

คุณเบญจรัตน์  โทร. 02-795-3518

คุณสุทธวัฒน์  โทร. 02-795-6712

Email: smecustomer@scb.co.th

(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

ไทยพาณิชย์ จับมือ NIA จัดหลักสูตรติวเข้มเสริมแกร่งเชิงธุรกิจให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีไทย ปูพรมเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเอสเอ็มอี สร้างระบบนิเวศน์แบบวิน-วิน

พิธีเปิดโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ China Town

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ China Town

พิธีเปิดโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ Hotel Game Changer

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ Hotel Game Changer

เรียนรู้จากสถานที่จริงในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ Hotel Game Changer

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ

บรรยากาศการเรียนในคลาสโครงการ DOTs ทายาทธุรกิจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • เชื่อมต่อจุดเล็กๆ สู่ความสำเร็จของนักธุรกิจรุ่นใหม่ไปกับ The Dots China Town

  งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีใจพร้อมทำธุรกิจของตนเองและครอบครัวให้ประสบความสำเร็จภายใต้ความกดดันและการแข่งขันที่สูงของตลาดต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน

  อ่านเพิ่มเติม