กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) คือลงทุนทั้งในหุ้นและตราสารหนี้ มีความเสี่ยงหลากหลายขึ้นอยู่กับสัดส่วนการลงทุน ระหว่างตราสารทั้งสองประเภทที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งแบ่งได้ 2 แบบคือ แบบที่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทั้งสองประเภทไว้อย่างชัดเจน (ซึ่งหุ้นจะมีสัดส่วนสูงสุดได้ไม่เกิน 65%) หรือ แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทั้งสองประเภทโดยการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบลจ.ตามความเหมาะสม เช่น กองทุนรวม A กำหนดให้สัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบลจ. ดังนั้น ในบางขณะ กองทุนรวม A อาจลงทุนในหุ้นได้สูงถึง 100% จึงทำให้มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุน